Daň z nabytí nemovitých věcí v roce 2016

Právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí je obsažena v zákonném opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření Senátu“), které nabylo účinnosti 1. ledna 2014. Poplatníkem daně je v současnosti v případech nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou je převodce (v tom případě je nabyvatel ručitelem), pokud se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Současná právní úprava tak dává možnost, na rozdíl od úpravy dřívější, u koupě a směny převodci i nabyvateli smluvně ujednat, že poplatníkem daně je nabyvatel. V prvním čtvrtletí roku 2015 předložilo ministerstvo financí vládě návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Za nejvýznamnější změnu je považováno sjednocení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele a zrušení ručení za zaplacení daně. Jedním z hlavních účelů navrhované novely je jednoznačně vymezit osobu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí a odstranit možnost smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koupě nebo směny.Vzhledem k tomu, že předmětem zdanění je úplatné nabytí vlastnického práva k vybraným nemovitým věcem, sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele, a to ve všech případech, kdy dochází ke vzniku předmětu daně, reflektuje novou koncepci této majetkové daně. Dojde tím k odstranění obtíží vyplývajících ze současné právní úpravy, dle níž je v některých případech poplatníkem daně převodce a v některých případech je to nabyvatel. Ministerstvo také navrhuje omezit osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se má vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, tedy ne na rozestavěné. Pro správce daně je totiž obtížné dohledat, zda se v daném případě skutečně jednalo o první nabytí nemovité věci. Pokládám za nutné dodat, že stát dosáhl jen za rok 2014 výnosu z daně z nabytí nemovitých věcí v celkové výši 9,3 miliardy korun, a že kupující je poplatníkem daně ve většině zemí Evropské unie. Zákon má nabýt účinnosti 1. 1. 2016.

Aktualizace: Změna poplatníka daně z nabytí nemovitostí a změna koncepce inženýrských sítí až s účinností od 1.4.2016

Mgr. Daniel Gajdošík, advokátní koncipient