Změna poplatníka daně z nabytí nemovitostí a změna koncepce inženýrských sítí až s účinností od 1.4.2016

Dne 5.10.2015 schválila vláda návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, jehož předkladatelem je ministerstvo financí. Jak již uváděl dříve ve svém příspěvku Mgr. Daniel Gajdošík, dochází tím zejm. ke změně poplatníka daně z nabytí nemovitostí v osobě nabyvatele, tj. kupujícího. Původně měl tento zákon nabýt účinnosti k 1.1.2015, nicméně s ohledem na skutečnost, že teprve na základě usnesení vlády z 5.10.2015 se ukládá 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí vypracovat konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I. tohoto usnesení a následně návrh předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, posouvá se jeho účinnost na 1. duben 2016.

Kromě toho, že se zruší volba, zda poplatníkem bude prodávající nebo kupující, dochází také k odstranění institutu ručení za řádnou úhradu daně, tj. po 1.4.2016 nebude prodávající ručitelem daně, kde je poplatníkem kupující.

Další závažnější změnou je změna koncepce zdanění inženýrských sítí, kdy se předpokládá zdanění úplatného nabytí pouze u budov podle katastrálního zákona, které byly v rámci inženýrské sítě úplatně převedeny, bez ohledu na to, zda jsou její součástí či částí. Tím odpadnou praktické problémy při řešení dle NOZ, zda je inženýrská síť nemovitou věcí, movitou věcí či jejich částí či souborem těchto věcí. Taková budova /či spoluvlastnický podíl na ní/ se z daňového hlediska považuje za nemovitou věc.

Zajímavá je skutečnost, že i stát předpokládá v důsledku této daňové změny snížení kupních cen a v tom důsledku i snížení daňového inkasa o cca 3,8 %. Odůvodňuje to ovšem předpokládanou zvýšenou dobytností nedoplatku u nabyvatelů nemovitostí. Změna koncepce u inženýrských sítí povede k předpokládanému snížení daňového výnosu o cca 20 mil. Kč. Osobně se domnívám, že tato změna způsobí četné problémy zejm. těm kupujícím, kteří financují kupní ceny z tzv. 100% hypoték, neboť částka odpovídající dani již nebude tvořit část kupní ceny jako v praxi dosud, ale kupující budou nuceni ji uhradit nad rámec hypotéky, což může naopak způsobovat růst daňových nedoplatků (i při potenciálním lepším zajištění tohoto daňového nedoplatku nemovitostí kupujícího).

Právní praxe se bude jistě zabývat tím, jak řešit případy, kdy kupní smlouva bude uzavřena za právní úpravy do 31.3.2016 (s předpokládaným poplatníkem prodávajícím a kupní cenou s obsaženou daní z nabytí nemovitostí), ale bude podán návrh na vklad vlastnického práva po 1.4.2016 (a tedy z daňového hlediska bude poplatník kupující a z vyšší ceny).

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát