Zdravotnické právo

You are here: Home » Právní služby » Zdravotnické právo

Nabízíme komplexní právní servis poskytovatelům zdravotních služeb, a to jak individuálním lékařům se samostatným oprávněním k poskytování zdravotních služeb, tak zdravotnickým zařízením v podobě obchodních korporací (společnosti s ručením omezeným apod.), ale také pacientům. Našim klientům z řad poskytovatelů zdravotních služeb nabízíme zejména následující právní služby:

  • komplexní právní poradenství potřebné pro danou oblast, např. v otázkách výhod a nevýhod jednotlivých forem provozování zdravotnického zařízení (individuální lékař/obchodní korporace), právního vztahu poskytovatele zdravotních služeb a pacienta (informovanost pacienta, souhlas pacienta s jednotlivými výkony, vedení zdravotnické dokumentace) s důrazem na ochranu poskytovatele zdravotních služeb před případnými těžkostmi spojenými s možným porušením práv pacienta apod.,
  • korporátní služby související se založením, vznikem a dalším chodem obchodních korporací, jejichž prostřednictvím jsou zdravotní služby poskytovány (veškeré zápisy a změny v obchodním rejstříku, zastoupení před rejstříkovým soudem),
  • zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a následný provoz zdravotnického zařízení (provozní řád, pracovní smlouvy pro lékaře, nájemní smlouvy týkající se prostor zdravotnického zařízení, pochopitelně též samo zpracování žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb apod.)
  • zastoupení před příslušnými orgány veřejné moci, jako jsou např. příslušná krajská hygienická stanice nebo příslušný krajský úřad,
  • úplné spektrum právních služeb souvisejících s obchodní stránkou poskytování zdravotních služeb, jako například úplné právní poradenství v oblasti smluvního vztahu mezi poskytovatelem konkrétní zdravotní služby a pacientem, způsoby ujednání o ceně zákroku, který není hrazen pojišťovnou, vymáhání pohledávek.
  • zastupujeme pacienty při uplatnění nároků na vznik majetkové či nemajetkové újmy vůči zdravotnickému zařízení
Show Comments