Změny vodního zákona

Dne 17. 5. 2018 Senát zamítl vládní návrh novely vodního zákona, avšak Poslanecká Sněmovna dne 29. 5. 2018 na tomto vládním návrhu setrvala a nyní míří k prezidentu republiky.

Důvodem pro vládní návrh bylo snížení administrativní zátěže a eliminace praktických problémů při současném nastavení vodního zákona.

Navrhovanými změnami jsou:

  • Správu poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových bude nově obstarávat Státní fond životního prostředí (místo České inspekce životního prostředí).
  • V případě větší vhodnosti s ohledem na ochranu vod, umožněná vypouštění odpadních vod do vod podzemních (místo povrchových vod) pro soubory staveb.
  • Vodoprávní úřad bude povinen určit opatření obecné povahy omezující podmínky v záplavovém území mimo aktivní zónu dle povodňového nebezpečí, případně povodňového ohrožení.
  • Nově bude kompetentní vodoprávní úřad na úrovni obce s rozšířenou působností dozorovat a sankcionovat fyzické osoby (dříve byla kompetentní Česká inspekce životního prostředí).
  • Od 1. 1. 2021 povinnost toho, kdo shromažďuje odpadní vody v bezodtokové jímce, zajištění odvozu odpadních vod do čistírny odpadních vod a v případě výzvy vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí doložit doklady, které prokazují odvoz odpadních vod za poslední 2 kalendářní roky.

Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka