Závěrečné dotváření společného evropského azylového systému

Dne 18. 11. 2015 byl prezidentu České republiky předložen vládní návrh zákona, kterým se bude měnit zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, zákonodárce se zde pokouší o transpozici unijního práva do Českého právního řádu, neboť jedině takovým způsobem se dosáhne společného evropského azylového systému. Zde jen podotýkám, že současná uprchlická krize nemá s tématem nic společného, neboť zákonodárce reaguje na směrnice z roku 2013, přesněji na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany a směrnici 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu.

Zákonodárce se nespokojil pouze s transpozicí jednotlivých směrnic, ale pokusil se i o odstranění nejpalčivějších problémů, které se v praxi objevují, tedy například ustanovení týkajících se pobytových oprávnění. Zde se má asi nejvíce ulehčit podnikatelům, kteří podnikají právě v již zmiňovaném oboru – ubytování, neboť nebudou již vystaveni takové administrativní zátěži jako dnes. Dále se sníží i doba, kterou musel doposud cizinec žádající o udělení mezinárodní ochrany čekat, než mu mohlo být uděleno povolení k zaměstnání. Dříve se jednalo o 12 měsíců, dnes bude stačit doba poloviční. Co se naopak zvýší o polovinu, bude platnost dlouhodobého víza na 12 měsíců, dnes je jeho platnost pouze 6 měsíců. Úplnou novinkou je pak pravomoc Ministerstva vnitra zrušit platnost povolení k trvalému pobytu, pokud bude cizinec pravomocně odsouzen českým soudem za úmyslný trestní čin uložený nepodmíněně v trvání alespoň 3 let, nebo opakovaně za jakýkoliv nepodmíněný trest.

Vzhledem k tomu, že transpozice příslušných směrnic EU je pro Českou republiku povinností, byla změna příslušných zákonů nutná. Co se nákladů a přínosů týká, důvodová zpráva uvádí, že za současného stavu je u nás málo cizinců a jejich počet rok od roku klesá, proto se zde nebude jednat o velké finanční náklady. Jelikož byly tyto změny zákonů předloženy vládou 15. 4. 2015, kdy se ještě neprojevovala uprchlická krize, není na ni v zákoně myšleno s tím, že sama důvodová zpráva uvádí, že: Nejsou řešeny krizové situace a riziko skokového nárůstu počtu cizinců žádajících o udělení mezinárodní (či dokonce dočasné) ochrany na území České republiky, které mohou znamenat vyšší finanční nároky, které však nelze předem definovat. Nedávné či stále probíhající krize v relativně přilehlých regionech jako jsou Egypt, Libye či Sýrie nevedly k většímu nárůstu počtu žádostí o mezinárodní ochranu a zatím ani situace na Ukrajině nevyvolává zásadní zvýšení počtu žádostí o ochranu.“

Jak tedy bude nová právní úprava čelit změnám v Evropské unii za současného návalu uprchlíků a zda se finanční náklady státu nezvýší, zjistíme již brzy, neboť se čeká už jen na podpis prezidenta.Z tohoto důvodu by měly navrhované změny v těchto zákonech nabýt účinnosti do konce roku 2015.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant