Zásadní novela insolvenčního zákona - oddlužení

Dne 1.6.2019 nabyla v převážné části účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, provedení zákonem č. 31/2019 Sb., která zásadním způsobem mění podmínky pro oddlužení tak, že potenciálně rozšiřuje okruh fyzických osob, které mohou splnit podmínky pro oddlužení. Jednou z nejpodstatnějších změn je nová formulace podmínek pro splnění oddlužení v § 412a IZ, kdy kromě případů, že dlužník splní nezajištěným věřitelům pohledávky v plné výši nebo po dobu 3 let od schválení oddlužení uhradil nezajištěným věřitelům 60 % jejich pohledávek (při oddlužením formou plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty) přibývá ještě třetí varianta, která prolamuje dosavadní fixní hranici úhrady 30% pohledávek věřitelů, tj. po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušenodlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Tedy v případě splacení alespoň 30 % pohledávek věřitelů nastává vyvratitelná domněnka, že dlužník povinnost neporušil; při méně než 30 % dává zákon prostor soudu zkoumat, zda dlužník i přes nedosažení hranice 30 % skutečně veškeré úsilí vynaložil, což se zřejmě bude aplikovat převážně v případě velmi rozsáhlých dluhů, kdy dlužník sice třeba pracoval a snažil se, ale nikdy nemohl dosáhnout svými příjmy doposud fixní hranice 30 %.

Výrazně mírnější režim se dále zavádí pro starobní důchodce, kterým vznikl nárok na důchod před schválením oddlužení a dlužníky s invaliditou II. a III. stupně; u nich se shora uvedená doba zkracuje z 5 na 3 roky.

Nově je upraveno přerušení průběhu oddlužení až na 1 rok z důležitých důvodů na návrh dlužníka a také prodloužení průběhu oddlužení až na 6 měsíců, také  z důležitých důvodů na návrh dlužníka; prodloužit však nelze opakovaně.

Další větší změna se týká oddlužení fyzické osoby – podnikatele, a to plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dle § 398b IZ, kdy tito podnikatelé budou nejprve splácet minimální nevratnou zálohovou splátku. Splátka bude posléze určena insolvenčním správcem z jedné dvanáctiny zjištěného zisku dlužníka za zdaňovací období a vypočte se ve výši, v jaké mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky – to bude referenční srážka.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát