Zákon o registru smluv – uveřejňování smluv, kterými se nakládá s veřejnými prostředky a majetkem

Parlament ČR přijal poslanecký návrh Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, tzv. zákon o registru smluv, který byl vyhlášen ve sbírce zákonů již pod č. 340/2015, ale účinnosti nabyl částečně k 1.7.2016 a u § 6 a 7 nabude účinnosti až 1.7.2017.
Subjekty, které nakládaly s veřejnými prostředky, byly povinny uveřejňovat smlouvy (do 1.7.2016) pouze v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a pokud pod tento zákon nespadaly, zejm. hodnotou plnění nižší než 500.000,- Kč, povinnost uveřejňovat smlouvy neměly. Dle zákonodárce je třeba tímto institutem posílit kontrolní mechanismy odpovědného nakládání s veřejnými prostředky a majetkem.
Od 1.7.2016 musí uveřejňovat v registru smluv veškeré soukromoprávní smlouvy, vč. dotačních smluv a smluv o návratné finanční výpomoci, tzv. povinné subjekty uvedené v § 2 zákona č. 340/2015 Sb., např. Česká republika, obce, kraje i městské části, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas či Česká televize. Registr smluv je de facto informační systém, kam povinné subjekty zasílají k rukám správce systému smlouvy, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy. Takto zaslané smlouvy správce systému bezodkladně uveřejní.
Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění, nabývá účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv (§ 6) a není-li taková smlouva uveřejněna do 3 měsíců od uzavření, považuje se za zrušenou od počátku, tj. jako by nikdy nebyla uzavřena (§ 7). Tato ustanovení zákona nabývají účinnosti až 1.7.2017.
V rámci přechodných ustanovení upravuje zákon také situaci, kdy sama smlouva sice byla uzavřena před 1.7.2016, ale po tomto termínu došlo k jejímu doplnění, změně či nahrazení (dále jen „doplnění“). Pro tyto případy je také povinnost uveřejnění, a to nejen takového doplnění, ale i samotné původní smlouvy.

 
Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát