Vláda schválila novelu stavebního zákona

Dne 21. 9. 2016 vláda schválila novelu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), předloženou ministryní pro místní rozvoj Ing. Karlou Šlechtovou.

Novela by měla zjednodušit povolovací řízení.Tuto nejzásadnější změnu představuje sloučení povolovacího procesu do jednoho řízení, tj. koordinovaného povolovacího řízení, které by mělo sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí.Tento krok má podle ministerstva pro místní rozvoj výrazně urychlit povolování staveb. V případě koordinovaného řízení se veřejnost bude moci vyjadřovat a odvolávat pouze jednou, až v rámci stavebního řízení. V novele budou také zkráceny lhůty pro podání návrhu na přezkum z nynějších tří let na jeden rok.
Novela ulehčí především drobným stavebníkům. Umožňuje svépomocnou výstavbu u všech typů rodinných domků bez určení zastavěné plochy. Na pozemku rodinného domu nebo domu určeného k rekreaci bude nově možno postavit bazén či skleník pouze na základě jejich umístění bez následného povolování.
Snahou odborné veřejnosti bylo, aby stavebník jakéhokoliv záměru požádal pouze jeden stavební úřad, který vydá jedno povolení, na jehož základě může stavebník zahájit realizaci stavby. Tím by mohla probíhat i případná odvolací řízení a neprotahovala by tak neúměrně celý povolovací proces.V novele se ale nepodařilo prosadit princip sjednoceného rozhodování a řízení – jeden úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí je a kritizovány jsou také povolovací řízení u velkých staveb pro průmysl, staveb dopravní infrastruktury a jakýchkoliv investičních souborů staveb, včetně například bytových domů, nákupních center a dalších budov občanské vybavenosti. Napadáno je také nezahrnutí vodních děl do společného řízení.
Novela by měla nabýt účinnosti od poloviny roku 2017.

 
Mgr. Daniel Gajdošík, advokátní koncipient