Prokazování původu majetku

Parlamentem ČR prošel v nedávné době vládní návrh na změnu některých zákonů související s prokazováním původu majetku, zejména zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vláda, poslanci i senátoři si od tohoto vládního návrhu slibují poctivější uvádění příjmů daňových poplatníků. Tedy pozornost nebude soustředěna na odčerpání nelegálního majetku, ale na efektivnější zdanění nepřiznaných příjmů. Jak již bylo řečeno, není cílem nové právní úpravy se zaměřit na nelegální majetek, k tomu slouží převážně instituty trestního práva, ale zaměřit se na nepřiznané a nezdaněné příjmy poplatníků a to tak, že poplatníci daně by měly podle nové právní úpravy upřednostnit poctivé přiznání všech svých příjmů, které budou následně zdaněny, před možným postupem správce daně, který bude moci zatajené příjmy zdanit, a to pomocí odhadu jejich výše. Tento postup správce daně navíc podporují i vyšší sankce, jež budou nově vyměřovány dokonce až ve stoprocentní výši.

Správci daně bude umožněno prověřit, zda nárůst jmění, spotřeba nebo jiné vydání poplatníka daně z příjmů odpovídá příjmům, které správci daně deklaroval v minulých obdobích. K tomu bude správci daně sloužit výzva k prokázání příjmů a stanovení daně podle pomůcek. Pokud správce daně zjistí nepoměr mezi deklarovanými příjmy a nárůstem poplatníkova majetku, vyzve jej k prokázání skutečností, že nárůst jeho jmění opravdu odpovídá jeho příjmům a že tyto příjmy byly řádně zdaněny. Pokud však poplatník důkazní břemeno neunese a daň nebude možno určit ani pomocí dokazování, správce daně stanoví daň na základě zvláštních pomůcek, tedy v podstatě odhadem s tím, že mu bude jako „bonus“ vyměřena sankce.Ta bude ve formě penále vyměřována zpravidla ve výši 50% stanovené daně, nebo pokud poplatník svou nesoučinností závažně ztíží či dokonce znemožní stanovení daně, může mu být uloženo penále dokonce ve výši 100% stanovené daně. Důležité je připomenout, že výše zmíněnou výzvu může správce daně použít jen za předpokladu, že při předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi příjmy a nárůstem poplatníkova jmění společně se spotřebou přesahuje 5 000 000,- Kč (ve vládním návrhu se původně uváděla částka dvojnásobná, poslanci ji nejprve zredukovali na 7 000 000,- Kč, aby ji poté senát pozměňovacím návrhem opět snížil na již poslanci schválenou částku 5 000 000,- Kč). Taktéž i možnost stanovení výše daně zvláštním způsobem je omezena částkou 2 000 000,- Kč, a to tak, že pokud by daň stanovená tímto způsobem nedosahovala této výše, nebude se vyměřovat podle zvláštních pomůcek ale pouze podle pomůcek dle § 98 daňového řádu.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant