Připravuje se novela zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník

V průběhu měsíce září 2015 schválila legislativní rada vlády České republiky první novelu nového občanského zákoníku (dále jen „zákon“) za účelem odstranění některých problematických ustanovení a nejpalčivějších konfliktů, které vznikají při výkladu tohoto právního předpisu.

Tato novela mj. reaguje na stav, že stávající právní úprava zakotvená v § 35 odst. 1 zákona  neumožňuje uzavření pracovněprávního vztahu osobě, která sice dovršila 15 let věku, ale dosud neskončila povinnou školní docházku. Nově by se měla vrátit úprava platná do 31.12.2013, tj. že takový vztah půjde sjednat i po dovršení 15 let věku před skončením povinné školní docházky, ale že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni ukončení povinné školní docházky.

Další zásadní součástí navrhované novely je skutečnost, že se připravuje znovuzavedení zákonného předkupního práva pro případy převodu (úplatného i bezúplatného) spoluvlastnického podílu na nemovité věci. Dojde však k zakotvení možnosti vzdát se předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu s účinky vůči právním nástupcům, které se bude zapisovat do katastru nemovitostí.

V návaznosti na ustanovení § 441 odst. 2 zákona, kdy dosud text zákona, byla-li vyžadována pro právní jednání zvláštní forma (notářský zápis) stanovil, že v téže formě (notářského zápisu) byla vyžadována i plná moc, novela usnadní fungování obchodních korporací a družstev. Jak již dříve judikoval Nejvyšší soud ČR (č. j. 29 Cdo 3919/2014) – plná moc k založení obchodní korporace je právním jednáním týkajícím se založení obchodní korporace ve smyslu § 6 odst. 1 ZOK, tudíž postačí, dostojí-li se formě normované v § 6 odst. 1 ZOK. I proto nyní bude vloženo nové ustanovení § 6a do zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, že tam, kde se pro právní jednání vyžaduje forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem a tím dojde ke znovuobnovení praxe, která fungovala do 31.12.2013. Na to naváže i změna v přechodných ustanoveních novely, kdy právní jednání, která by jinak byla stižena vadou pro nedostatek formy před účinností novely, budou platná. To se týká pouze oblasti obchodních korporací a družstev, u jiných právnických osob důvod pro výjimky shledán nebyl.

Účinnost novely je navrhována od 1.1.2016.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát