Předkupní právo spoluvlastníků opět od 1.1.2018

V prosinci 2016 byla schválena novela občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.), která přinesla mj. znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky nemovitých věcí. Předkupní právo měli spoluvlastníci v občanském zákoníku platném do prosince 2013. Nový občanský zákoník tuto úpravu nepřevzal s tím, že dle přechodných ustanovení zaniklo toto zákonné předkupní právo uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnostinového občanského zákoníku (to neplatilo v případě spoluvlastnictví k zemědělskému nebo rodinnému závodu). Podle současné právní úpravy tedy spoluvlastník může se svým podílem volně nakládat. Jedinou možností, jak volnému nakládání spoluvlastníka zabránit, je sjednat si předkupní právo smluvní cestou. Novelou občanského zákoníku z prosince 2016 bude opět od 1.1.2018 znovuzavedeno předkupní právo spoluvlastníků. Spoluvlastník tedy bude oprávněn uplatnit předkupní právo, a to u úplatných i bezúplatných převodů nemovitých věcí. Novela řeší také možnost spoluvlastníka se takového předkupního práva výslovně vzdát, toto vzdání se předkupního práva bude předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Předkupní právo ovšem nebude možné neuplatnit v případě převodu podílu na osobu blízkou. Volné nakládání spoluvlastníka s jeho podílem je tudíž možné pouze do konce tohoto roku. Poté bude nutné nabídnout podíl ke koupi za stanovenou cenu ostatním spoluvlastníkům.

Mgr. Daniel Gajdošík