Odčinění náhrady za „zmeškání“ Vánoc a jiných svátků

Tentokrát se budu zabývat nově vytvořenou kategorií „dalších nemajetkových újem“, které se podle znění ustanovení § 2958 občanského zákoníku odčiňují při každém ublížení na zdraví společně s bolestným. Tím dal zákonodárce najevo, že nároky na úhradu dalších nemajetkových újem a bolestného jsou odčiňovány pouze stavy dočasné (na rozdíl od ztížení společenského uplatnění, kterým je odčiňována trvale ztracená budoucnost), jež vznikají při každém ublížení na zdraví.

Otázkou však zůstává, co je onou novou kategorií myšleno a jaké dočasné nemajetkové újmy by do ní šly podřadit. A právě tím se zabýval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 2. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 2635/2018, ve kterém setrval na svém dosavadním velmi restriktivním přístupu, při kterém se tímto pojmem má na mysli pravidelně nenastávající okolnosti zvyšující intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru. Podle některých je však takovýto názor nepřiléhavý, neboť zákonodárce striktně uvádí, že další nemajetkové újmy nastávají při každém ublížení na zdraví, zatímco Nejvyšší soud poukazuje na to, že se tak stává pouze výjimečně.

Doposud se judikatura i doktrína shodla, že pod další nemajetkové újmy lze zařadit např. nemožnost zúčastnit se pracovní či studijní stáže nebo jiné pro poškozeného významné plánované aktivity, o které kvůli ublížení na zdraví poškozený přijde. Nově k nim Nejvyšší soud citovaným rozhodnutím přidal i nemožnost strávit s osobami blízkými Vánoce. Učinil tak proto, že tyto svátky jsou v českém kulturním prostředí tradičně spojovány s rodinnou pospolitostí, tj. jsou obvykle tráveny v rodinném kruhu, což pobyt v nemocnici vylučuje.

Podobně by tedy šlo uvažovat i o dalších svátcích (např. Velikonoce či Nový rok), narozeninách, či plánovaných dovolených, při kterých je faktor rodinné pospolitosti významný. Závěrem ještě upozorním na skutečnost, že k posouzení existence a rozsahu dalších nemajetkových újem není zpravidla potřeba znalecký posudek ani odborné vyjádření z oboru zdravotnictví.

Mgr. Vojtěch Strnka, advokátní koncipient