Nový druh zákonného předkupního práva spoluvlastníků dle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obecně měl tendenci nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.), účinný od 1.1.2014 (dále též „NOZ“) předkupní právo spoluvlastníků (oproti zákonu č. 40/1964 Sb., občanský zákoník původní) oklešťovat, nicméně přesto tento předpis obsahuje ustanovení, které brání pronikání třetích osob do společenství spoluvlastníků. Redukce zákonného předkupního práva v NOZ má dvě výjimky, a jednou z nich je právě popisovaný druh zákonného předkupního práva.

Ustanovení § 1124 NOZ právně ošetřuje situace, kdy spoluvlastníkem se osoba stane buď na základě pořízení pro případ smrti (zejm. závěť, dědická smlouva, odkaz) nebo na základě jiné skutečnosti, při níž nemohl spoluvlastník svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (typicky dědictví v zákonné dědické posloupnosti a jeho vypořádání) a taková osoba by chtěla prodat (ale i bezúplatně převést – § 1124 odst. 2 NOZ) svůj spoluvlastnický podíl na jinou třetí osobu. Podle důvodové zprávy taková situace totiž vyžaduje zvláštní řešení (zákonodárce byl inspirován zejm. právními úpravami Francie, Lucemburska a třeba také Itálie), a tím je právě znění § 1124 NOZ. Výjimkou, na kterou se toto zákonné předkupní právo dle § 1124 nevztahuje, je:

– prodej jinému ze spoluvlastníků (tam logicky je již z podstaty zabráněno průniku třetích osob mezi spoluvlastníky),

– manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé.

Zákonné předkupní právo bylo zřízeno i pro případy, že některý ze spoluvlastníků převádí svůj podíl bezúplatně, což doposud novinkou v oblasti zákonného předkupního práva. V takovém případě mají podíloví spoluvlastníci právo vykoupit podíl za tzv. obvyklou cenu.

Toto zákonné předkupní právo je omezeno časově, a to na dobu 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát