Novela živnostenského zákona snižuje administrativní zátěž podnikatelů a zvyšuje ochranu osobních údajů

Zákonem č. 140/2014 Sb. došlo s účinností k 1.1.2015 ke změně živnostenského zákona. Jednou z nejpodstatnějších změn je výrazné snížení administrativní zátěže ohlašovatelů živností či jejich změn a žádostí o koncesi v případech, kdy doklady, vztahující se k osobě zapsané v živnostenském rejstříku, již byly doloženy živnostenskému úřadu dříve s některým dřívějším ohlášením či změnou a nenastala v nich změna. Jak fyzická, tak právnická osoba tedy nemusí znovu předkládat např. doklad prokazující odbornou způsobilost, popř. odbornou způsobilost svého odpovědného zástupce (vzdělání, praxe, rekvalifikace atd.) nebo doklad o užívání prostor, kam bylo umístěno sídlo, ale také výpis z rejstříku trestů (ovšem ne starší 3 měsíců). I když taková osoba doklad nedoložila v elektronické podobě, ale v listinné, je živnostenský úřad povinen z nich vytvořit elektronické kopie a uložit je do živnostenského rejstříku v tzv. datovém uložišti živnostenského rejstříku. Dokumenty prokazující splnění zákonem stanovených podmínek budou uloženy v neveřejné části živnostenského rejstříku.

Současně pouze v neveřejné části živnostenského rejstříku budou evidovány údaje o bydlišti a místě pobytu, rodném čísle a pokutách uložených ze strany živnostenského úřadu. V tzv. neveřejné části živnostenského rejstříku jsou nově také údaje o podnikatelích, kteří ukončili poslední živnostenské podnikání, a to po uplynutí doby 4 let. Takové údaje budou převedeny z veřejné části rejstříku do neveřejné. Zvyšuje se význam sídla podnikání jako jednoho z podstatných indenfitikátorů podnikatele a ze strany živnostenských úřadů lze očekávat tlak na zapsání skutečného sídla podnikatele a doložení právního důvodu užívání prostor, které jsou zapsány jako adresa sídla. Nedoložení takových dokladů je jedním z nejčastějších správních deliktů. Přístup do takových dokumentů bude mít pouze osoba, která prokáže právní zájem a správní orgány pro výkon svých činností.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová