Novela zákoníku práce – změny v dohodě o provedení práce a odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Ještě před koncem roku 2015, konkrétně dne 1.10.2015, nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., kterým došlo mj. k novelizaci zákoníku práce (dále též „ZP“).

Novela se týká ustanovení o dohodě o provedení práce, kdy došlo v ustanovení § 77 odst. 4 ZP ke stanovení zákonných důvodů pro zrušení této dohody o provedení práce, což sjednotilo zákonné důvody pro oba typy dohod (rozuměj: dohodu o provedení práce i dohodu o pracovní činnosti), když do té doby zákonné důvody pro zrušení dohody o provedení práce zcela absentovaly. Pro zrušení obou právních vztahů z dohod byla stanovena obligatorně písemná forma. Touto úpravou došlo k odstranění nedůvodných rozdílů mezi oběma dohodami a posílení právní jistoty zaměstnavatele i zaměstnance.

Tímto zákonem došlo také k posílení pozice hmotně právní úpravy otázky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, neboť do účinnosti tohoto zákona byla tato materie nesystematicky řazena v přechodných ustanoveních ZP, a to z důvodu, že se předpokládalo umístění této materie do samostatného zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, který nejenže nikdy účinnosti nenabyl, ale navíc se, vzhledem k tomu, že jde o stále platnou normu, předpokládá jeho zrušení. Tato materie již nyní nově tvoří část XI. ZP s názvem náhrada majetkové a nemajetkové újmy. Za bonus této hmotně právní úpravy lze označit zejm.:

– zmocnění vlády k vydání nařízení vlády o úpravě (valorizaci) náhrady za ztrátu na výdělku a náhrady nákladů na výživu pozůstalých

– zvýšena právní jistota poškozených zaměstnanců i pozůstalých, že na základě zákona je pověřena vláda k valorizaci, k čemuž dojde při zvýšení hladiny mzdové úrovně a životních nákladů;

– u náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti dojde k prodloužení dosud stanovené věkové hranice 65 let až do doby, kdy poškozenému vznikne nárok na starobní důchod, bude-li tato věková hranice vyšší;

– zmocnění vlády k vydání nařízení vlády o výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti (výše jednoho bodu by měla odpovídat metodice odškodňování Nejvyššího soudu ČR, a je zvýšena na 250,- Kč). Zde navíc posílena smluvní volnost při odškodňování, je stanoveno minimum plnění, avšak smlouvou nebo vnitřním předpisem půjde zvýšit;

– doplnění § 271i o partnera podle zákona o registrovaném partnerství, který bude mít, stejně tak, jako pozůstalý manžel a nezaopatřené děti, nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých ve výši nejméně 240 000 Kč.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát