Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob. Došlo k rozšíření počtu trestných činů, kvůli kterým mohou společnosti skončit u soudu. Nově mohou být obchodní společnosti, spolky i politické strany (dále jen „společnosti“) stíhány a souzeny téměř za všechny trestné činy. Stávající úprava postihovaných trestných činů je příliš úzká a za některé trestné činy, např. týrání zvířat, nebylo možné společnosti stíhat.

Do novely bylo také na poslední chvíli vtěleno kontroverzní ustanovení umožňující společnostem vyhnout se zcela trestnímu stíhání. V podstatě jde o to, že pokud statutární orgán poruší zákon (např. nabídne úplatek), mohou se společnosti vyhnout trestnímu stíhání, pokud prokáží, že vynaložili veškeré úsilí, které na nich bylo možno spravedlivě požadovat, aby k trestnému činu nedošlo. Pokud tedy společnosti budou posílat své statutární zástupce např. na školení týkající se trestní odpovědnosti právnických osob a vytvoří si „tzv. firemní etické kodexy“, ve kterých bude uveden výčet nepřípustného jednání, bude toto společnostem stačit, aby se vyhnuly trestnímu stíhání a byl stíhán pouze jednotlivý statutární zástupce porušující předem daná pravidla? Dnes je za takové jednání statutárního orgánu odpovědná společnost, toto nové ustanovení dává společnostem možnost, jak svalit vinu pouze na jednotlivce a jeho selhání. Bude na soudech, aby zkoumaly, do jaké míry společnosti vynaložili veškeré možné úsilí, které na nich bylo možno spravedlivě požadovat, aby k trestnému činu nedošlo a zda nebyly tyto kodexy vytvořeny pouze účelově, ne-li zpětně.

I když  trestní stíhání společností není od účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (tj. od 1. 1. 2012) nijak vysoké, lze očekávat, že obvinění společností bude přibývat. A to i vzhledem k mediálně známým kauzám, ve kterých jsou obviněny velké společnosti a takové ustanovení v zákoně by bylo jistě mnoha už obviněným společnostem ku prospěchu. Možnost společností vyhnout se zcela trestnímu stíhání by tedy měla být podrobena další diskuzi.

Mgr. Daniel Gajdošík, advokátní koncipient