Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Na 47. schůzi Poslanecké sněmovny se znovu hlasovalo o novele zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob (dále jen „TOPO“), neboť jí byl tento návrh novely senátem vrácen s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna ovšem setrvala na svém původním návrhu a proto již nyní míří návrh novely k prezidentu republiky.

V doposud účinné právní úpravě najdeme v § 7 TOPO taxativní výčet všech trestných činů, za které může být právnická osoba odpovědná. Jednalo se tedy o pozitivní pojetí výčtu trestných činů, který nyní bude opuštěn a bude nahrazen výčtem negativním. Jelikož má zákonodárce zájem na tom, aby byla právnická osoba odpovědná zásadně za všechny trestné činy, bude nyní v § 7 TOPO pouze taxativní výčet trestných činů, za které právnická osoba odpovídat nebude. Tím se prakticky tento počet trestných činů zdvojnásobí. Zákonodárce tuto změnu obhajuje zejména tím, že doposud nebylo možné za některé trestné činy právnickou osobu stíhat a nebylo ji tak možno trestněprávně postihnout, což je určitě změna k lepšímu.

Nově se ještě bude moci právnická osoba zprostit trestněprávní odpovědnosti, a to pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu vyjmenovanými osobami zabránila.

Podle této novely bude právnická osoba odpovídat za všechny trestné činy, kromě zabití (§ 141 trestního zákoníku), vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 142 trestního zákoníku), účasti na sebevraždě (§ 144 trestního zákoníku), rvačky (§ 158 trestního zákoníku), pomluvy (§ 184 trestního zákoníku), soulože mezi příbuznými (§ 188 trestního zákoníku), dvojího manželství (§ 194 trestního zákoníku), opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§ 195 trestního zákoníku), zanedbání povinné výživy (§ 196 trestního zákoníku), týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199 trestního zákoníku), vlastizrady (§ 309 trestního zákoníku), zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace (§ 315 trestního zákoníku), spolupráce s nepřítelem (§ 319 trestního zákoníku), válečné zrady (§ 320 trestního zákoníku), služby v cizích ozbrojených silách (§ 321 trestního zákoníku), osvobození vězně (§ 338 trestního zákoníku), násilného překročení státní hranice (§ 339 trestního zákoníku), vzpoury vězňů (§ 344 trestního zákoníku), nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku), opilství (§ 360 trestního zákoníku), proti branné povinnosti uvedených ve zvláštní části hlavě jedenácté trestního zákoníku, vojenských uvedených ve zvláštní části hlavě dvanácté trestního zákoníku a použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411 trestního zákoníku).

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant