Novela ústavního zákona o bezpečnosti schválená Poslaneckou sněmovnou PČR

Dne 28.6.2017 schválila Poslanecká sněmovna PČR poslanecký návrh změny ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Nyní normu bude posuzovat Senát.

Byť zákon obsahuje pouze jediný odstavec, strhla se k tomuto tématu velká debata a je možno jej považovat za kontroverzní.

Poslanecká sněmovna schválila novelu v tomto znění: „Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci 2. Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům“.

Podle důvodové zprávy je účelem zákona reagovat na zesilující bezpečnostní hrozby s tím, že ochrana shora uvedených hodnot nemůže být plně zajištěna bezpečnostními kapacitami státu. Vývoj bezpečnostní situace totiž ukazuje, že řada útoků je páchána jednotlivci či skupiny jednotlivců i s nelegálně drženými zbraněmi a takový útok je velmi nepředvídatelný.

Důvodová zpráva však výslovně zdůrazňuje, že zákon nevybízí k hromadnému ozbrojování občanů, když podmínky pro držení zbraní se navíc díky novele zákon o zbraních zpřísnily, ale na druhé straně deklaruje, že stát musí aktivně spolupracovat s legálními držiteli zbraní, neboť národní bezpečnost je věcí každého zodpovědného občana a bylo-li doposud u těchto osob záležitostí zcela soukromou a civilní, nyní je umožněno podílet se ve vyjmenovaných případech na bezpečnostní ochraně státu.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát