Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu od 1.7.2015 – náklady řízení a postižení majetku manžela povinného v exekučním řízení

S účinností od 1.7.2015 novelizuje zákon č. 139/2015 Sb., zejména občanský soudní řád a exekuční řád. V občanském soudním řádu (dále jen o.s.ř.) došlo ke zpřesnění úpravy v oblasti náhrady nákladů řízení u osob, které nejsou zastoupeny advokátem a u osob, které jsou zastoupeny tzv. obecným zmocněncem. Za právní úpravy před novelou zpravidla účastníci řízení (snad kromě např. cestovného) náhradu nákladů nežádali, i když v soudním řízení uspěli, protože museli takové hotové náklady vyčíslovat a prokazovat. Dle § 151 odst. 3 (nového znění) o.s.ř. bude mít účastník řízení při nedoložení nákladů svých a svého jiného zástupce (nikoli dle § 137 odst. 2 o.s.ř, tj. nikoli advokáta) právo na náhradu hotových výdajů v paušální výši určené zvláštním prováděcím předpisem. V této paušální náhradě nebude nahrazen soudní poplatek.

Současně účastníkem exekučního řízení, je-li postihován majetek v SJM, je nově také manžel povinného (nebo je-li v exekučním řízení postihován jeho majetek), a to dle nového znění § 255 odst. 2 o.s.ř. Před nařízením výkonu rozhodnutí soudem nebo vydáním exekučního příkazu exekutorem (dle exekučního řádu) na majetek v SJM tento zjistí, zda v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném podle notářského řádu Notářskou komorou je evidována smlouva o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutí soudu o zrušení společného jmění manželů, jeho obnovení nebo zúžení jeho stávajícího rozsahu, anebo dohoda nebo rozhodnutí soudu o změně smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. V takovém případě jde-li o vydobytí závazku, který vznikl po zápisu této listiny do Seznamu listin (a v ostatních případech dle § 42 odst. 2 e.ř. a § 262a odst. 2 o.s.ř.) musí exekutor respektovat obsah listiny. Nelze-li vznik dluhu zjistit, platí vyvratitelná právní domněnka, že závazek vznikl před zápisem do Seznamu listin. Dosud se k takové listině přihlíželo pouze k návrhu na vyškrnutí věci z exekuce, potažmo v rámci vylučovací žaloby z exekuce podané manželem povinného, což bylo zdlouhavé a nákladné.

Dle § 262b odst. 2 o.s.ř. a § 42 odst. 4 e.ř. jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci i přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu. Ovšem pouze tehdy, nepostačuje-li k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát