Návrh zákona o (v některých případech i bezplatné) zajištění právní pomoci bude projednávat Poslanecká sněmovna PČR

Na pořad 42. schůze (od 1.3.2016) poslanecké sněmovny je navrženo projednání prvního čtení zákona o zajištění právní pomoci, kterou by měli vykonávat na základě určení České advokátní komory (dále jen „ČAK“) advokáti.

Tato právní pomoc bude určena osobám, které se nemohou domoci (placené) právní pomoci, tj. v případě tzv. materiální potřebnosti. V takovém případě bude hradit náklady právní pomoci, odůvodňují-li to příjmové a majetkové poměry, za tyto osoby stát.

Požádat ČAK budou moci osoby pro účely civilního řízení, vč. správního řízení, v rozhodčím řízení, řízení o ústavní stížnosti a kasační stížnosti. Zákon nebude dopadat na obhájce ex offo v trestním řízení a zmocněnce poškozeného, nicméně ve stadiu podání vysvětlení (podezřelého) u PČR či státního zástupce, tedy ve fázi před zahájením trestního stíhání bude možné o takovou pomoc požádat.

Soud či jiný státní orgán ustanoví zástupce z řad advokátů k žádosti této osoby (účastník), s výjimkami stanovenými tímto zákonem, zejm. jde-li o bezúspěšné uplatňování práva (např. věční kverulanti, nesmyslná podání atd.), má-li účastník sám právní vzdělání či účastníkem je právnická osoba. Podá-li účastník žádost o ustanovení zástupce, bude to důvodem k odročení již nařízeného jednání a soud či jiný orgán nebude moci rozhodnout např. o zastavení řízení či odmítnutí návrhu. O tom, že může žádat ustanovení zástupce, musí soud účastníka poučit již bezodkladně po zahájení řízení; dokud nepoučí (resp. není záznam ve spise o poučení), nemůže soud ani nařídit jednání, ani činit určitá rozhodnutí, zejm. zastavit řízení, odmítnout návrh.

Účastník bude moci dokonce označit advokáta, který má být ustanoven, pokud advokát projeví souhlas. Pokud takového neoznačil či tento nesouhlasí, ustanoví advokáta dle pořadníku. Advokát bude ustanoven i pro všechny navazující řízení, vč. řádných a mimořádných opravných prostředků, exekuce, až do fáze případné ústavní stížnosti. Advokát bude postaven v řízení na roveň zvoleného zástupce.

Hrazení nákladů:

Obecně bude hradit tzv. mimosmluvní odměnu dle advokátního tarifu a hotové náklady ustanovenému zástupci účastník. Odůvodňují-li to příjmové a majetkové poměry, potom zcela nebo zčásti stát. O povinnosti jejich zaplacení státem bude rozhodovat na základě žádosti účastníka konkrétní soud. Soud bude takové poměry posuzovat především ve vztahu k předpokládané výši mimosmluvní odměny a tomu, do jaké míry by hrazení právní pomoci negativně ovlivnilo nutnou výživu a zajišťování dalších nezbytných životních potřeb účastníka a jeho rodiny – na toto bude zvláštní prohlášení účastníka a jím uvedené skutečnosti se budou brát za prokázané, pokud nevyjde najevo něco jiného.

Pokud bude účastník soudem zproštěn povinnosti hradit odměnu a náklady, ze zákona nebude hradit ani soudní poplatek, zálohy na provedení důkazu (to se netýká již zaplacených poplatků a kompletně celého rozhodčího řízení).

 Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát