Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Vláda dne 25. 3. 2019 schválila návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který zakotvuje odčiňování majetkové újmy (tj. škody) a nemajetkové újmy (zejména té na zdraví) způsobené v důsledku podstoupení povinného očkování. V současné době se návrh nachází u garančního Výboru pro zdravotnictví, který jej doposud neprojednal.

Podle tohoto návrhu zákona by měl stát nést odpovědnost za újmu vzniklou z povinného očkování, neboť stanovení povinného očkování je důsledkem jeho zdravotní politiky. V § 3 navrhovaného znění je zakotvena vyvratitelná domněnka příčinné souvislosti mezi újmou a povinném očkováním, podle které, pokud nastane újma stanovená prováděcím předpisem v době v něm uvedené, má se za to, že byla způsobena povinným očkováním.

Důležitým ustanovením je pak § 8 odst. 1 navrhovaného znění, který odkazuje na občanský zákoník (dále jen „OZ“), jenž se použije subsidiárně pro oblasti, které navrhované znění zákona neřeší. Nejčastěji se bude podle tohoto zákona odčiňovat újma na zdraví, a proto uvádím, že bolestné a ztížení společenského uplatnění se spolu s dalšími nemajetkovými újmami budou odčiňovat ustanovením § 2958 OZ, náhrada za ztrátu osoby blízké pak ustanovení § 2959 OZ. Co se majetkových nároků týká, ty budou odškodňovány podle § 2960 až 2968 OZ.

I když v textu návrhu je zachována shodná terminologie s OZ, nechápu, z jakého důvodu zákonodárce několik let po účinnost OZ v důvodové zprávě stále používá pojmy jako „odškodnění újmy na zdraví“, když újma na zdraví je újmou nemajetkovou, která nelze odškodnit, nýbrž pouze odčinit. Na druhou stranu jsem rád, že tento návrh zákona odkazuje na použití OZ, a nevytváří další samostatný systém náhrady újmy na zdraví, jak se o něj např. snaží zákoník práce, jehož právní úprava v této oblasti je podle mého názoru naprosto nedostatečná a bez současného subsidiárního užití OZ naprosto nepoužitelná.

Závěrem lze dodat, že ve výše uvedené oblasti bude tento zákon jednoznačně přínosem, neboť pomůže chránit zájmy poškozených a značně jim zjednoduší cestu za přiměřeným zadostiučiněním či náhradou škody.

Mgr. Vojtěch Strnka, advokátní koncipient