Náhrada nemajetkové újmy sekundárních obětí

Dnes se budu zabývat odčiňováním nemajetkové újmy sekundárních obětí při ublížení na zdraví osob jim blízkých, neboť právní úprava doznala s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, velkých změn. Nejprve si však musíme vymezit pojem sekundárních obětí, a to za pomoci mezilidských vztahů. Mezi ty patří jednoznačně vztahy mezi rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami, jež vzájemně spojuje velmi silné citové pouto. Pokud v těchto vztazích dojde k zásahu do fyzické integrity jedné osoby (primární oběť), pociťuje zpravidla takovýto zásah i osoba druhá, jí blízká. V takových případech poté hovoříme o sekundárních obětech, jejichž vzniklá citová újma by měla být škůdcem taktéž odčiněna.

Starý občanský zákoník odškodňoval náhradou škody pouze sekundární oběti po zesnulém uvedené v ustanovení § 444 odst. 3, když každé takové osobě určil, jaká částka odškodnění jí bude přiznána, a to podle jejího vztahu se zesnulým. Např. manželce náleželo 240.000,- Kč a každému sourozenci zesnulého 175.000,- Kč. Avšak toto ustanovení bylo terčem velké kritiky, když v podstatě nikterak nereagovalo na skutečné mezilidské vztahy mezi osobami, neboť např. v případě dvou synů zesnulého, u kterých se jeden o zesnulého několik let staral a vyživoval ho, avšak druhý se s ním ani nestýkal, by oba dostali odškodnění ve stejné výši, a to i přes to, že vztahy mezi nimi a zesnulým nedosahovaly stejné úrovně.

Stávající občanský zákoník tuto koncepci opustil a v ustanovení § 2959 stanovil, že v případě usmrcení nebo zvlášť závažného ublížení na zdraví se budou odčiňovat duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti a všem jiným blízkým osobám, a to peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. V případě, pokud nebude možné tuto náhradu takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Tyto částky však nejsou nikterak omezeny žádnou maximální výší požadované částky, neboť jediným korektivem zde jsou zásady slušnosti. Pokud však nebude poškození zdraví u poškozeného dosahovat závažnosti požadované ustanovením § 2959 občanského zákoníku (nedojde k usmrcení ani k závažnému ublížení na zdraví poškozeného), bude se muset sekundární oběť domáhat svého práva na odčinění nemajetkové újmy podle obecných pravidel o náhradě škody.

Vojtěch Strnka, advokátní koncipient