Ke sjednané podmínce souhlasu dlužníka s postoupením pohledávky a její závaznosti pro nového věřitele – postupníka

Zcela běžně se ve smluvních závazkových vztazích vyskytuje klauzule, na jejímž základě se mezi dlužníkem a věřitelem sjednává zákaz postoupení pohledávky věřitele za dlužníkem na třetí osobu bez souhlasu dlužníka.

Taková klauzule představuje modifikaci zákonné úpravy, která jinak sama o sobě umožňuje věřiteli postoupit pohledávku i bez souhlasu dlužníka, přičemž jejím smyslem je ochrana dlužníka před nežádoucí změnou v osobě věřitele. Ostatně, je pochopitelné, pokud dlužník chce mít jistotu, že jeho dluh nebude v budoucnu vymáhat jiná osoba, než se kterou původně vstoupil do předmětného smluvního vztahu.

Pokud za takového stavu věřitel pohledávku přece jen postoupí bez souhlasu dlužníka, je postoupení neplatné a dlužník není povinen třetí osobě na dluh plnit. I nadále se zprostí svojí povinnosti plněním vůči původnímu věřiteli.

Nicméně, jak se věci mají za stavu, kdy dlužník svému věřiteli souhlas s postoupením pohledávky udělí a k tomuto postoupení pohledávky na třetí osobu, nového věřitele, dojde? Je i nový věřitel vázán povinností vyžádat si souhlas dlužníka pro případ dalšího postoupení pohledávky na osobu čtvrtou?

Není tomu tak a v praxi se nezřídka objeví případ, kdy si toto dlužník neuvědomí. Nastalá situace poté bývá pro dlužníka (nepříjemně) překvapivá.

Samo ujednání o omezení postupitelnosti pohledávky má účinky jen pro smluvní vztah mezi dlužníkem a původním věřitelem. Pokud již jednou udělí dlužník souhlas s postoupením pohledávky na třetí osobu, není tato třetí osoba ujednáním, které ostatně s dlužníkem sama neuzavírala, právně relevantní. Jednoznačně se k tomu vyjádřil i Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 29 NSČR 30/2009. Nový věřitel totiž nabývá pouze pohledávku jako takovou, nestává se však účastníkem smluvního vztahu jako celku.

Proto lze doporučit, aby dlužník udělil souhlas s postoupením pohledávky s podmínkou, že původní věřitel, kterému je souhlas s postoupením pohledávky udělován, zaváže ve smlouvě o postoupení pohledávky třetí osobu, které pohledávku postupuje, vyžádat si souhlas dlužníka pro případ dalšího postoupení. Jedině tak bude dlužník před neočekávanými změnami v osobě věřitele chráněn i do budoucna.

Mgr. Filip Kyjovský, advokátní koncipient