Evidence skutečných majitelů právnické osoby

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů („rejstříkový zákon“) s účinností od 1.1.2018 zřídil tzv. evidenci skutečných majitelů právnické osoby. Tato legislativní změna byla učiněna díky (částečnému) zapracování tzv. čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz do našeho právního řádu, a to za účelem transparentnosti právních struktur. Jde o informační systém, který provozuje veřejná správa a vedou ho rejstříkové soudy v elektronické podobě a zapisují se do něj dle § 118b rejstříkového zákona:

  • údaje o skutečných majitelích právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku;
  • údaje o skutečných majitelích svěřeneckého fondu zapsaného do evidence svěřeneckého fondu.

Dle § 118b rejstříkového zákona se skutečným majitelem rozumí skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Skutečným majitelem se dle výše uvedeného zákona č. 253/2008 Sb. rozumí „fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřeneckém fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.“ Odborníci se však shodují na tom, že jednak tato zákonná definice nepřenesla přesné znění jako má čtvrtá směrnice a jednak na tom, že zjištění skutečného majitele takto vymezeného nebude u všech typů struktur vždy jednoduché.

Tyto povinnosti jsou uloženy pouze osobám, které se zapisují do veřejných rejstříků, tj. obchodního, nadačního, společenství vlastníků jednotek, spolků, ústavů a obecně prospěšných společností.

Tato evidence však není dle ustanovení § 118c veřejnou, tj. neuplatní se zde právo materiální publicity. Návrh na zápis podává sama právnická osoba nebo její svěřenecký správce, a to na předepsaném interaktivním formuláři dostupném na stránkách MSp.

Pro splnění povinností je stanovena u právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku lhůta do 1.1.2019, u ostatních veřejných rejstříků do 1.1.2021. Je však nutno uvést, že díky ustanovení § 118c rejstříkového zákona jsou vyloučeny sankce v případě neprovedení zápisů, které jsou obsaženy v ustanoveních části první až čtvrté a tedy z rejstříkového zákona žádné sankce neplynou. Lze se domnívat, že právnická osoba by se však mohla dopustit přestupku na úseku podnikání dle zákona č. 251/2016 Sb., za který lze uložit pokutu do 100.000,- Kč, nikoli však již zákaz činnosti.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát