Část první novely občanského zákoníku provedená zákonem č. 460/2016 Sb. nabývá účinnosti 28.2.2017

Po rozsáhlejších debatách zejména odborné veřejnosti vyšel ve sbírce zákon č. 460/2016 Sb., kterým se poprvé novelizuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonodárce zvolil model postupné účinnosti jednotlivých ustanovení tohoto zákona, tedy některé pasáže se staly účinnými již vyhlášením, tj. 14.12.2016 (prodloužení doby pro přezkum svéprávnosti se prodlužuje na 5 let; spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s zákonem č. 89/2012 Sb.), některé dnem 28.2.2017 a tyto budou předmětem tohoto krátkého pojednání.

Jde především o:

  • možnost sjednat pracovní poměr již při dosažení věku 15 let aniž by došlo ke skončení povinné školní docházky ale s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den předcházející dni ukončení povinné školní docházky;
  • možnost soudu v rámci přezkoumání svéprávnosti omezit svéprávnost člověka již nikoli jen na 3 roky, jako dosud, ale dle své úvahy až na 5 let;
  • nápravu přílišného formalizmu požadavku na plné moci, když dosud pokud měla-li mít listina výslednou formu veřejné listiny, musela mít plná moc pro tuto veřejnou listinu stejnou formu, což přinášelo v praxi řadu komplikací, byť již Nejvyšší soud ČR ve svém srovnávacím stanovisku uvedl, že postačí, že plná moc bude s úředně ověřenými podpisy. Nyní se tento model plné moci s úředně ověřenými podpisy dostává i přímo do zákona;
  • nabytí podílu v obchodní společnosti či družstvu nezakládá (s výjimkou bytového družstva) u druhého manžela účast na takové společnosti;
  • umožnění požadovat úroky z prodlení u dlužného výživného;
  • u kauce na nájem domu a bytu bude nově možné požadovat jako kauci pouze trojnásobek měsíčního nájemného (samozřejmě bez služeb), namísto dosavadního šestinásobku, což se bude samozřejmě až týkat nájemních smluv uzavřených po účinnosti tohoto zákona, nikoli před ním;
  • zrušení zákazu limitu započtení a srážek ze mzdy ve výši přesahující jedné poloviny z této částky proti pohledávce mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu dle § 1988, resp. 2045. Limitace započtení přinášela v praxi zaměstnavatelů totiž nemalé problémy.

Poslední část tohoto zákona nabývá účinnosti dnem 1.1.2018 a mezi nejvýznamnější změny k tomuto datu lze počítat návrat předkupního práva spoluvlastníků, která bude upravena v ustanovení § 1124.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát