Blížící se zásadní změna definice exekučně nepostižitelného majetku

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 29. 4. 2015 ve třetím čtení usnesením č. 729 schválila novelu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, která byla projednávána jako sněmovní tisk č. 181/0.

Novela občanského soudního řádu přitom dopadá i na zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, neboť novelizovaná ustanovení občanského soudního řádu se použijí i pro řízení dle řádu exekučního.

Předmětem novely je přesnější definice věcí v majetku povinného, případně věcí spadajících do společného jmění manželů, je – li povinný ve stavu manželském, které nesmějí být exekučně postiženy.

Oproti dosavadní úpravě se zákonodárce zaměřil zejména na definici nepostižitelného obvyklého vybavení domácnosti, která byla v posledních letech předmětem odborných diskusí s nejasnými závěry pro právní praxi.

Tedy, nově se za obvyklé vybavení domácnosti povinného (a jeho rodiny) bude vždy považovat postel (resp. postele dle počtu osob žijících v domácnosti), kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, peřiny a ložní prádlo.

Tímto výčtem věcí, které se již za všech okolností mají nově považovat za obvyklé vybavení domácnosti, jež nelze exekučně postihnout, se do budoucna předchází sporům o to, co z vybavení domácnosti exekutor smí postihnout a co nikoli.

Zůstávají zachovány i další specifické kategorie exekučně nepostižitelných věcí (například snubní prsten, zdravotnické potřeby, běžné oděvní součásti apod.).

Neznamená to ale automaticky, že vše ostatní postihnout lze. Jedná se pouze o minimální výčet nepostižitelného majetku. Ve zbytku se uplatní obecné pravidlo, dle kterého exekutor nesmí postihnout:

1) věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny,

2) věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

Tedy, na základě těchto dvou doplňujících ustanovení se alespoň zpětně smí povinný domáhat toho, aby byly z exekuce vyloučeny věci nad rámec uvedeného ve výše popisované striktní definici, s tím, že soud může v konkrétním případě dospět k závěru, že vzhledem ke všem okolnostem je potřeba za exekučně nepostižitelné věci považovat i jiné než ty výslovně vyjmenované.

Je potřeba dodat, že k tomu, aby novela nabyla platnosti a účinnosti, je zapotřebí ještě jejího schválení Senátem Parlamentu České republiky a podpis prezidenta České republiky. Vzhledem k tomu, s jakou jednoznačností ale návrh novely schválila Poslanecká sněmovna a vzhledem k dosud známým stanoviskům členů Senátu a samotného prezidenta České republiky, lze předpokládat, že novela skutečně přijata bude a ještě v tomto roce se stane součástí právního řádu České republiky, o čemž budeme dále informovat.

Mgr. Filip Kyjovský, advokátní koncipient