Blíží se nové označování pořadů

V říjnu byl vládou schválen návrh novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, jehož hlavním cílem je přehledně klasifikovat a označit vhodnost či nevhodnost televizních pořadů pro nezletilé. Nově bude nevhodnost rozdělena dle věku nezletilých a dále dle charakteru nevhodného obsahu. Věk nezletilých bude rozdělen následovně:

  • nevhodné do 7 let věku,
  • nevhodné do 12 let věku,
  • nevhodné do 15 let věku,
  • nevhodné do 18 let věku.

 Charakter nevhodného obsahu pořadu bude označen piktogramy a bude rozdělen do následujících kategorií:

  • násilí,
  • strach,
  • sex,
  • diskriminace,
  • užívání návykových látek včetně alkoholu a tabákových výrobků,
  • vulgární vyjadřování.

Další omezení bude ohledně reklamy na alkoholické nápoje. Tyto reklamy nebude možné zařadit do vysílání v době pořadu pro děti prodlouženém o 5 minut před začátkem a po konci tohoto pořadu. Pořadem pro děti je v tomto kontextu myšlen pořad pro diváky do 12 let.

Novela zákona také počítá s umožněním vysílání reklam a pořadů, které obsahují vulgarismy a nadávky.

Pro účely výkonu dozoru nad zachováním plurality informací a transparentnosti vlastnictví v rozhlasovém a televizním vysílání, počítá novela se zjišťováním údajů o skutečných majitelích provozovatelů vysílání s licencí, kteří jsou právnickými osobami a také o osobách, které mají větší podíl než 10 % na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech těchto provozovatelů vysílání. Zjišťováním výše uvedených údajů bude pověřena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, jejíž členy bude přímo volit a odvolávat Poslanecká sněmovna.

 Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka