Zrušení poplatků u lékaře

Dnem 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Důsledkem této legislativní změny je zrušení 30-ti korunových regulačních poplatků za ošetření v ambulantní sféře a 30-ti korunových regulačních poplatků za recept.

Od 1. 1. 2015 je pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, povinen hradit pouze regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství.

Od počátku tohoto roku tedy pacienti nemusejí platiti poplatky u lékaře a poplatky ze recept v lékárnách. Zůstává pouze povinnost hradit poskytovateli zdravotních služeb regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Stokorunový poplatek za den pobytu v nemocnici byl zrušen již rozhodnutím Ústavního soudu, a to od 1. 1. 2014. Uvedené poplatky byly zavedeny roku 2008.
Výpadek příjmů poskytovatelů zdravotních služeb za zrušené regulační poplatky má kompenzovat navýšení platby za tzv. státní pojištěnce, kdy zdravotnická zařízení tak tedy získají plnění ze státního rozpočtu jako zmírnění dopadu výpadku příjmů (plnění však nebude v celé výši zrušeného regulačního poplatku).

Hlavním důvodem pro zrušení poplatků  bylo neúměrné finanční zatěžování pacientů. Otázkou ovšem zůstává, zda je do budoucna potřeba nastavit jiný způsob, jak regulovat nadměrnou návštěvnost u lékařů pacientů, kteří jejich služby skutečně nepotřebují.

Mgr. Petra Beránková