Změna práv vlastníků bytových jednotek

Dne 1. prosince 2017 nabyde účinnosti zákon č. 291/2017, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve zněních pozdějších předpisů.

Úkolem této novely je, aby byla práva vlastníků bytových jednotek, kteří řádně hradí své závazky, jež souvisí se správou domu a pozemku, posílena. Nyní jsou tito vlastníci, kteří mají své závazky zaplaceny, nuceni ručit za závazky vlastníků, kteří jsou dlužníky těchto úhrad a mnohdy jsou i dlužníky dalších závazků. Aktuální zákonná úprava omezovala vymahatelnost úhrad závazků souvisejících se správou domu a pozemku, jelikož v lepším postavení byli zejména zástavní věřitelé.

Nynější novela právě tuto problematiku řeší a to tak, že od 1. prosince bude posílena pozice věřitelů v případě pohledávek souvisejících se správou domu a pozemku vůči vlastníkovi jednotky. Tyto pohledávky budou uspokojovány přednostně z výtěžku z prodeje jednotky do maximálně výše 10 % tohoto výtěžku.

Mgr. Ing. Petra Kučerová