Zápisy notářem do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků

Zápisy do obchodního rejstříku týkající se obchodních společností a družstev mohou fakticky kromě rejstříkového soudu provádět od května 2015 také notáři. Pro žadatele o zápis do veřejných rejstříků to znamená zjednodušení procesu zápisu do veřejných rejstříků, jelikož notář nevede na rozdíl od soudu žádné řízení. Notář pouze zapíše požadované skutečnosti, jež mají podklad v notářském zápisu, do veřejného rejstříku, vybere od žadatele pro stát poplatek za tento zápis, založí písemnosti do sbírky listin příslušného soudu a do soudního spisu.

Jako doklad o zápisu obdrží žadatel ihned po zápisu výpis z veřejného rejstříku.

Notář provede zápis do obchodního rejstříku na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis, ale pouze za podmínky, že budou splněny všechny následující předpoklady:

  • zapisované skutečnosti mají základ v podkladovém notářském zápisu,
  • podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby,
  • notáři byly předloženy všechny listiny, které je nutné za účelem zápisu do obchodního rejstříku nebo pro založení do sbírky listin doložit,
  • osoba oprávněná k podání návrhu na zápis o to požádá.

Dalšími veřejnými rejstříky, které vede soud a do kterých nově budou moci provádět přímé zápisy i notáři jsou spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností

Odměna notáře za sepis podkladového notářského zápisu je stanovena notářským tarifem.

Odměna notáře za zápis do veřejného rejstříku je stanovena rovněž notářským tarifem a činí bez DPH 300,- Kč.

Odměna notáře za sepis notářského zápisu o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku je taktéž stanovena notářským tarifem a činí bez DPH 1 000,- Kč.

Pro stát notář vybere tyto poplatky za zápis do veřejného rejstříku:

  • za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku: 8 000,- Kč (pozn. provádí–li zápis rejstříkový soud, činí výše poplatku 12 000,- Kč)
  • za první zápis osoby do veřejné ho rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku: 2 700,- Kč (pozn. provádí–li zápis rejstříkový soud, činí výše poplatku 6 000,- Kč)
  • za změny nebo doplnění: 1 000,- Kč (pozn. provádí–li zápis rejstříkový soud, činí výše poplatku 2 000,- Kč).

Mgr. Petra Beránková, advokátní koncipient