Zánik zákonného předkupního práva spoluvlastníků 1.1.2015

Dle § 3062 (přechodné ustanovení) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), zaniklo dnem 1.1.2015 zákonné předkupní právo spoluvlastníků, které vzniklo za trvání zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tj. do 31.12.2013. Jedinou výjimkou je zemědělský či rodinný závod, kde předkupní právo spoluvlastníků zůstává.

Pokud tedy například vzniklo spoluvlastnictví  osob A a B dne 20.1.2013, není nutné při převodu  spoluvlastnického podílu osoby A (ani mimo osoby tzv. blízké) již nabízet nejprve druhému spoluvlastníku B svůj podíl ke koupi předtím, než podíl prodá třetí osobě.

Pokud vzniklo spoluvlastnictví osob A a B za účinnosti NOZ, tj, po 1.1.2014, potom kromě ustanovení § 1124 NOZ (spoluvlastnictví bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit – zákonné předkupní právo 6 měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví – s výjimkou převodu jinému spoluvlastníku, svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé) a § 1125 NOZ (spoluvlastnictví k zemědělskému závodu vzniklé pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit – zákonné předkupní právo bez časového omezení) zákonné předkupní právo spoluvlastníka vůbec neexistuje, je však možné ho založit jej založit smluvně, zejm. v listině, kterou nabývají spoluvlastníci své podíly, popř. později.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová