Vznikne centrální evidence přestupků

Prezident České republiky Miloš Zeman dne 4. 8. 2015 podepsal zákon č. 204/2015 Sb., kterým dochází k novelizaci zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Na základě této novely zákona o přestupcích vznikne s účinností od 1. 10. 2016 centrální evidence přestupků. Prozatím budou v této evidenci zaznamenávány pouze přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, přestupky na úseku zemědělství a myslivosti, přestupky na úseku obrany České republiky, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku. Již nyní se ale diskutuje o tom, že některou z příštích novel zákona o přestupcích bude evidence přestupků rozšířena na všechny přestupky beze zbytku.
Dle dosavadní právní úpravy byly na centrální úrovni registrovány pouze přestupky na úseku silniční dopravy v souvislosti s centrálním registrem řidičů a bodovým systémem, některé přestupky na úseku ochrany životního prostředí a některé jiné, vždy šlo ale o vzácné výjimky, a to na základě zvláštních (speciálních) zákonů věnujících se velmi konkrétnímu úseku práva. Centrální evidence poměrně široké škály přestupků na úrovni obecného zákona o přestupcích je tak poměrně převratnou novinkou, po které volaly zejména obce.
Absence centrální evidence přestupků totiž znemožňovala zjištění přestupkové historie posuzované osoby a v důsledku toho nebylo možno při ukládání sankce v aktuálně probíhajícím správním řízení zohlednit případnou recidivu přestupce, neboť správní orgán se o ní neměl jak dozvědět, pokud dřívější přestupky spáchal přestupce mimo území působnosti daného správního orgánu (typicky obce a jejího obecního úřadu).
Díky evidenci přestupků již budou správní orgány schopny přestupkovou minulost posuzované osoby dohledat a případně dle daných zjištění adekvátním způsobem vyměřit sankci.

V Brně, dne 24. 8. 2015

Mgr. Filip Kyjovský, advokátní koncipient