Vyloučení převoditelnosti obchodního podílu na třetí osobu

V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016, se Nejvyšší soud ČR vyjádřil v tom smyslu, že ustanovení § 207, resp. § 208 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je ustanovením dispozitivním, tj. připouští ve společenské smlouvě odchylnou úpravu, neboť nijak nenarušuje statusovou úpravu obchodní společnosti.

Společníci si tedy mohou sjednat, že převod podílu vyloučí jak pro případ převodu na jiného společníka, tak i na jinou třetí osobu. V takovém případě, je-li vyloučena převoditelnost na jiného společníka a současně také na třetí osobu, je podíl ve společnosti zcela nepřevoditelný. Pouze v případě, je-li podíl vtělen do kmenového listu, je nemožné vyloučit či omezit převod podílu.

Dále se nejvyšší soud vyjádřil k systematice právní úpravy převodu podílu v s.r.o. v zákoně o obchodních korporacích s tím, že právní úprava umožňuje jak neomezenou převoditelnost, tak částečné omezení i vyloučení převoditelnosti podílu. Je-li podíl nepřevoditelný, v případě postižení podílu exekučním příkazem, zaniká dnem právní moci exekučního příkazu účast společníka ve společnosti a vzniká nárok na vypořádací podíl. V případě exekuce podílu převoditelného nebo částečně převoditelného, účast společníka ve společnosti zaniká až udělením příklepu v dražbě.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát