Vláda schválila návrh zákona o úvěru pro spotřebitele; vstoupí v účinnost v polovině roku 2016

Dne 2.12.2015 schválila vláda ČR návrh zákona o úvěru pro spotřebitele a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele. Cílem zákona je posilnit ochranu spotřebitele v oblasti nebankovních úvěrů a zprůhlednit jejich poskytování spotřebitelům, zejm. zvýšením profesních nároků na odbornost osob poskytujících tyto úvěry, větší dohled ze strany ČNB a princip povolení k činnosti od ČNB, a úpravou pravidel pro poskytování úvěrů (omezení sankcí za pozdní splátky, zvýraznění odpovědnosti věřitele za poskytnutí úvěru, bezsankční dřívější splacení úvěru jen s tzv. účelně vynaloženými náklady atd.). Modifikace bude platit pro úvěry na bydlení.

Pro spotřebitele vidíme pozitiva zejm. v těchto bodech:

– „spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru“. Ovšem věřitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, výši této náhrady bude limitovat zákon.

– „Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, pokud nebyla sjednána výpovědní doba. Je-li sjednána výpovědní doba, nesmí být delší než 1 měsíc. Výpověď nesmí být poskytovatelem zpoplatněna“

– „Věřitel smí pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze“ a) právo na náhradu účelně vynaložených nákladů b) úroků z prodlení – nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem c) smluvní pokutu – pouze však nejvýše 0,1 % denně z částky ohledně níž je v prodlení a bude limitace všech smluvních pokut (nesmí přesáhnout součin čísla 0,7 a výše jistiny spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200 000 Kč – tj. zjednodušeně 70 % úvěru.

– spotřebitelem poskytnuté informace musí poskytovatel úvěru ověřit „způsobem přiměřeným dané situaci, je-li to nutné též použitím nezávisle ověřitelných údajů“. Poskytovatel pak může poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud z takového posouzení vyplývá, že nejsou důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. Jakými kritérii se bude posuzovat na schopnost spotřebitele splácet příkladmo stanoví zákon, např. porovnání příjmů a výdajů spotřebitele a způsobu plnění dosavadních dluhů. Pokud nedojde k prověření, měla by být sankcí neplatnost úvěrové smlouvy, vč. úroků. – zakotví se povinnost poskytovatele poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, zda toto odpovídá jeho potřebám a úmyslu.

Zákon by měl po schválení Parlamentem ČR vstoupit v účinnost kolem pololetí roku 2016, co je však důležité, ohledně smluvních pokut by měla v zákoně být retroaktivita, tj. pokud dojde k prodlení za účinnosti zákona, limitace smluvních pokut by měla platit zpětně.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát