Určení viníka dopravní nehody na základě znaleckého posudku

Nejvyšší soud měl možnost se dne 29. 11. 2017 vyjádřit k problematice určování viníka dopravní nehody při provozu na pozemních komunikacích, čehož ostatně využil a své názory formuloval v rozhodnutí sp. zn. 25 Cdo 564/2017.

Ne vždy je na první pohled zřejmé, kdo je viníkem dopravní nehody, a tak tomu bylo i v posuzovaném případě, a proto připadalo v úvahu ustanovit soudního znalce, který by měl za úkol zjistit viníka dopravní nehody, který svým jednáním porušil své právní povinnosti. Avšak k tomu Nejvyšší soud uvádí, že není možné ustanovit znalce za účelem zjištění, kdo porušil právní povinnost a způsobil tím škodu, kterou je povinen nahradit. Je to tak z toho důvodu, že se jedná o otázky právní, na které přísluší hledat odpovědi soudu a nikoli znalci. Znalec z oboru dopravy však může být ustanoven pro případ potvrzení či vyvrácení tvrzení účastníků dopravní nehody o průběhu jejího skutkového děje.

V případě, bylo-li znaleckého posudku z oboru dopravy zapotřebí, soud na základě jím zjištěného skutkového stavu dle právních předpisů posoudí, kdo porušil právní povinnost a zavinil dopravní nehodu. Při tom může být vázán pravomocným rozhodnutím o správním deliktu či přestupku. Pokud je však vydáno jiné rozhodnutí o viníkovi dopravní nehody, není jím soud vázán, a je oprávněn si učinit na základě provedených důkazů vlastní závěr o viníkovi dopravní nehody.

 

Mgr. Vojtěch Strnka, advokátní koncipient