Úprava přestupků od 1. 7. 2017 nově

Dne 1. 7. 2017 nabude účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a také související zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Těmito zákony bude nahrazen současný zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který prošel řadou novel.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich definuje přestupky a stanovuje pravidla jejich projednávání a vyřízení. Namísto označení správní delikt (nyní zákon o přestupcích upravuje jednak přestupky a jednak jiné správní delikty) zákon zavádí jednotné označení přestupek. Promlčecí doba bude nově záviset na závažnosti přestupku a bude buďto 1 rok nebo 3 roky. Pojem sankce (např. napomenutí, pokuta) je nově nahrazen pojmem správní trest.

Zákon o některých přestupcích stanovuje konkrétní skutkové podstaty přestupků, které nebyly převedeny do zvláštních zákonů (např. do zákona o ochraně veřejného zdraví, zákona o provozu na pozemních komunikacích) Zákon o některých přestupcích u jednotlivých přestupků stanoví příslušné výše trestů, kde v řadě případů dochází k jejich zvýšení, a to i desetinásobně.

Mezi nové skutkové podstaty přestupků patří znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pravomoci, na což by řada občanů měla brát zřetel.

Mgr. Daniel Gajdošík