Souhrnná kupní cena v případě prodeje více věcí

Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 16. 1. 2019, sp. zn. 20 Cdo 4452/2018, potvrdil doposud zastávaný právní názor, podle kterého můžou účastníci kupní smlouvy ohledně předmětu převodu skládajícího se z více věcí (ať už movitých či nemovitých) sjednat souhrnnou (úhrnnou) kupní cenu bez ocenění jednotlivých věcí, aniž by to bylo na úkor určitosti a platnosti smlouvy.

Avšak před sjednáním úhrnné kupní ceny je nutné se zamyslet nad jednotlivými předměty převodu, jež budou převáděny z vlastnictví strany prodávající do vlastnictví strany kupující. Podmínkou totiž je, aby převod vlastnického práva byl realizován u všech věcí tvořících úhrnnou kupní cenu. Pokud by alespoň u jednoho dílčího předmětu převodu totiž došlo k tomu, že by nebylo možné převést jeho vlastnické právo na stranu kupující, nebylo by poté zřejmé, za jakou kupní cenu měly být prodány ostatní věci, jejichž převodu kupní smlouvou nic nebránilo. V takovém případě způsobí sjednání úhrnné kupní ceny za tyto věci neurčitost a následnou neplatnost kupní smlouvy jako celku.

Nicméně v ostatních případech není důvod nerespektovat zcela zjevnou vůli strany kupující a prodávající směřující k převodu vlastnického práva k věcem za konkrétní úhrnnou cenu, protože nevzniká pochybnost, co a za kolik má být převedeno. Závěrem lze tedy shrnout, že u předpokládaných bezproblémových převodů vlastnického práva k více předmětům je možné stanovit mezi stranami úhrnnou, či chcete-li souhrnnou kupní cenu za všechny převáděné věci, aniž by to ohrozilo platnost kupní smlouvy. Naopak v případě, kdy je u některých převáděných věcí ohrožen převod vlastnického práva, je vhodnější zvolit opatrnější způsob sjednání ceny, a proto doporučuji všechny konkrétní dílčí kupní ceny do kupní smlouvy podrobně vypsat.

Mgr. Vojtěch Strnka, advokátní koncipient