Procesní ochrana nezletilých pohledem Ústavního soudu

Osoby, které nemůžou před soudem samostatně jednat, musí být před soudem zastoupeny svým zákonným zástupce nebo opatrovníkem. Aspoň tak to uvádí zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v § 22, neboť je potřeba zajistit ochranu práv těchto osob. Zejména se jedná o děti, které bývají zpravidla zastoupeny před soudem svým rodičem, tedy zákonným zástupcem. Tak tomu bylo i v případě stěžovatelky, která brojila proti rozhodnutí obecných soudů, které jí uložily povinnost zaplatit dlužnou částku, která vznikla nezaplacením jízdného a přirážkou k tomu. Stěžovatelka v době řízení měla pouhých jedenáct let, a proto byla v řízení zastoupena svým zákonným zástupcem, svojí matkou. Obě však měli trvalé bydliště nahlášeny na adrese obecního úřadu, kde si písemnosti nevyzvedávaly, a skutečnou adresu soud nezjistil. Po několika letech se stěžovatelka dozvěděla, že je proti ní vedeno exekuční řízení. Když se informovala o exekučním titulu, na jehož základě dochází k pověření soudního exekutora exekučním soudem k výkonu pohledávky, zjistila, že s ní bylo vedeno civilní řízení, kterého se však neúčastnila, údajně byla zastoupena matkou, která měla dostatečně hájit její práva, aspoň tak to soud předpokládal.

Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 3598/14ze dne 21. 4. 2016 zastal práv stěžovatelky, neboť neshledal, že by byla stěžovatelka před soudem řádně zastoupena. Tedy, že sice byla formálně zastoupena svojí matkou, ta ale se soudem nijak nekomunikovala, navíc si ani nevybírala zaslané písemnosti. Toto zastoupení proto nemůže být považováno za řádné, navíc se proti němu stěžovatelka nemohla bránit, neboť o řízení ne svou vinnou nevěděla. Proto měl soud v  souladu s nejlepším zájmem dítěte a taktéž postupem podle § 29 odst. 3 občanského soudního řádu ustanovit stěžovatelce opatrovníka, nejlépe advokáta, neboť jinak by fakticky zastoupena nebyla. Proto Ústavní soud rozhodnutí týkající se nedodržení pravidel pro řádné zastoupení účastníka řízení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant