Odpovědnost státu za škodu vzniklou opotřebením vozidla

Jak vyplývá z názvu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, stát odpovídá mimo jiné i za škodu způsobenu nesprávným úředním postupem, jenž se může projevit např. v nepřiměřené délce správního řízení.

Toho využil majitel osobního automobilu Škoda Fabia RS, který si zakoupil v zahraničí, kdy se při registraci vozidla zjistilo, že jedno vozidlo se stejným VIN číslem již české silnice brázdí, a proto vznikly důvodné pochybnosti nad minulostí přihlašovaného vozidla. Majiteli se je časem podařilo ve správním řízení všechny rozptýlit, neboť s jeho VIN kódem na vozidle manipulováno nebylo, a proto nakonec došlo k velké radosti majitele k zaregistrování jeho vozidla. Majiteli se však nelíbilo, že automobil měl při koupi hodnotu cca 200 tisíc Kč, která po celou dobu správního řízení klesala, až v době jeho ukončení (po dvou letech od jeho koupě) byla stanovena znaleckým posudkem pouze na částku ve výši 145 tisíc Kč. Jelikož majitel automobilu nemohl během správního řízení automobil nijak používat, rozhodl se požadovat po státu náhradu škody, jež mu tímto vznikla.

V soudním řízení mu poté byly přiznány finanční částky na náhradu účelně vynaložených nákladů potřebných k opatření nového VIN čísla vozidla a částka 30 tisíc Kč jako přiměřené zadostiučinění za způsobený průtah řízení. Nejvyšší z částek, tj. částka ve výši rozdílu hodnoty automobilu v době při koupi a při uvedení do provozu v České republice však majiteli přiznána nebyla, neboť za tuto škodu neodpovídá stát. Aby byl totiž někdo odpovědný za škodu, musí být vznik škody v příčinné souvislosti s jednáním škůdce. Tedy nepřiměřená délka řízení musí mít za následek snížení hodnoty vozidla. Avšak tak tomu v tomto případě nebylo, neboť délka správního řízení neměla vliv na odhadní cenu automobilu, neboť ta se automaticky snižuje plynutím času. To lze demonstrovat i na příkladu, že pokud by řízení probíhalo tak jak mělo, amortizace vozidla by byla stejná jako v případě nepřiměřeně dlouhého řízení, neboť čas, jež má za následek zmenšování hodnoty vozidla, by plynul stejně.

Lze tedy uzavřít, že snížení obvyklé ceny vozidla v důsledku plynutí času není v příčinné souvislosti s nepřiměřeně dlouhým řízením o schválení jeho technické způsobilosti (viz NS 30 Cdo 4973/2014).

Mgr. Vojtěch Strnka, advokátní koncipient