Novela zákona trestního zákoníku

Dne 31. 1. 2018 vláda schválila návrh novely trestního zákoníku, která odstraňuje nedostatky legislativy zjištěné Výborem expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Cílem tohoto návrhu je splnit mezinárodní závazky České republiky, tedy uvést do souladu trestněprávní úpravu s právními předpisy Evropské unie. Novela obsahuje zrušení trestného činu podílnictví a podílnictví z nedbalosti (§ 214 a § 215 trestního zákoníku) a novou úpravu trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§ 216 a § 217 trestního zákoníku), které v novém znění pokrývají mezinárodní požadavky na vymezení praní špinavých peněz.

Nově bude například také v trestním zákoníku trestný čin maření spravedlnosti, který vychází z Úmluvy Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu v tomto znění: Kdo pro účely zahájení řízení před soudem, před mezinárodním soudním orgánem nebo trestního řízení anebo v takovém řízení předloží důkaz, o kterém ví, že je padělaný nebo pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý, anebo padělá nebo pozmění důkaz v úmyslu, aby byl použit jako pravý, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.“

Návrh také umožňuje ratifikaci Istanbulské úmluvy, která obsahuje prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí. Dále také obsahuje rozšíření skutkových podstat trestných činů podplacení a nepřímého úplatkářství, jež bude možné spáchat prostřednictvím jiné osoby.

Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka