Novela zákona o sociálních službách

Poslaneckou sněmovnou úspěšně prošel vládní návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nyní zamířil do senátu.

Cílem navrhované úpravy je vytvoření jasných a předvídatelných pravidel a podmínek pro poskytování sociálních služeb bez souhlasu klienta pobytové sociální služby, neboť dle čl. 5 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod je nutné, aby bylo omezení svobody osoby držené v zařízení pobytové sociální služby dostatečně jasně a přesně definováno. Tedy vyvstává otázka, zda může smlouvu o poskytování takové služby za danou osobu uzavřít její opatrovník i bez jejího souhlasu, což doposud dle důvodové zprávy předmětného návrhu zákona možné nebylo.

Novinkou tedy bude možnost uzavřít, změnit či vypovědět smlouvy o sociálních službách opatrovníkem nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností za osobu, která neprojevila svůj souhlas, která je uživatelem zařízení sociálních služeb, a to v případě, že:

  1. neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by v důsledku oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo její život nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí a
  2. nezbytnou podporu a pomoc jí nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením.

Pokud osoba, která sice souhlas neprojevila a nyní není schopna vypovědět smlouvu o poskytování sociální služby, projeví vážný nesouhlas s tímto  poskytováním služeb, bude muset poskytovatel služby dát vědět do 24 hodin soudu, který do 45 dnů rozhodne o dalším setrvávání osoby v zařízení.

Dále chce zákonodárce omezit nelegální provozování sociálních služeb a tedy pomoci osobám, které se stali jejich uživateli.  Konečně se zákonodárce zabýval i současnou výší příspěvků na péči, která se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby, když ji zvýšil o 10 %.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant