Novela trestního zákoníku – Nový trestný čin „Maření spravedlnosti“

Dne 2. 1. 2019 nabude účinnosti novela trestního zákoníku pod číslem 287/2018 Sb. V rámci plnění svých mezinárodně-právních závazků musela Česká republika přizpůsobit úpravu v okruzích praní špinavých peněz, násilí na ženách a domácím násilí, terorismu, maření spravedlnosti, úplatkářství, a urychleném uchování dat uložených v počítačovém systému nebo na nosiči informací pro účely trestního řízení.

Největší změnou je nový § 347a Trestního zákoníku, který zavádí novou skutkovou podstatu Maření spravedlnosti. Podstata tohoto trestného činu spočívá v tom, že pachatel uplatní před soudem, mezinárodním soudním orgánem nebo orgánem činným v trestním řízení, nějaký věcný nebo listinný důkazní prostředek, který má podstatný význam pro rozhodnutí, přičemž ví, že takový důkazní prostředek je nepravý, padělaný či pozměněný, v úmyslu, aby byl použit jako pravý. Případně, že takovýto důkazní prostředek sám padělá nebo pozmění v úmyslu, aby byl použit jako pravý.

Další podstatnější změnou je, že z Trestního zákoníku zmizely ve své samostatné podobě trestné činy Podílnictví a Podílnictví z nedbalosti (§§ 214 a 215 TZ). Tyto trestné činy však zanikli pouze ve své samostatné podobě. Skutkové podstaty těchto trestných činů byly totiž podřazeny pod legalizaci výnosů z trestné činnosti a Legalizaci výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§§ 216 a 217 TZ).

Spolu s trestním zákoníkem byl novelou změněn i Trestní řád, kde pro advokacii podstatnou změnou prošel § 35 TŘ. Nadále se sice advokát nemůže nechat při řízení před krajským soudem v prvním stupni, před vrchním a nejvyšším soudem zastoupit koncipientem, ale nově koncipienti budou v těchto řízeních oprávněni nahlížet do spisu, což do této chvíle nebylo možné.

Lukáš Verner, advokátní praktikant