Novela občanského zákoníku

Není to tak dávno, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který podstatným způsobem rekodifikoval české soukromé právo. A jak to tak bývá, ani tato nová právní úprava se neobešla bez nejasností a problémů, které se nyní zákonodárce rozhodl řešit.

Dne 26. 10. 2016 prošel Poslaneckou sněmovnou návrh zákona, jež si klade za cíl vyřešení právě těchto nejnaléhavějších problémů. Návrh nyní míří do Senátu, kde se bude nadále projednávat. Zde se pokusím uvést ty nejzajímavější novinky, které nás pravděpodobně neminou. Zejména se jedná o:

  • umožnění omezení svéprávnosti až na dobu pěti let, a to tehdy, pokud bude zřejmé, že stav omezovaného se v této době nezlepší;
  • ustanovení, jež uvádí, že nabytí podílu nezakládá automaticky účast druhého manžela na společnosti;
  • zakotvení pouze písemné formy plné moci s úředně ověřeným podpisem pro právní jednání, jež musí být učiněno formou veřejné listiny;
  • zvýšení požadavků na svěřenecké fondy, kdy nově bude zapotřebí ve statutu uvést počet a způsob jednání svěřeneckých správců, dále pak se pokouší bojovat s anonymitou beneficienta svěřeneckého fondu zřízeného k soukromém účelu, kterou odstraňuje a v neposlední řadě zakotvuje povinnost svěřeneckému správci podat návrh na výmaz fondu do 30 dnů od jeho zániku. Úplně největší změnu v oblasti svěřeneckých fondů jsem si nechal úplně na konec, tak tedy, nově bude svěřenecký fond vznikat až zápisem do evidence svěřeneckých fondů, která právě pro tento účet vznikne;
  • dále bude nově snížena jistota, kterou mezi sebou sjednávají nájemce a pronajímatel, a to z maximální částky rovnající se šestinásobku nájemného na maximálně třínásobek nájemného;
  • obnovení zákonného předkupního práva pro případy převodu spoluvlastnického podílu na nemovité věci,
  • možnost požadovat po osobě, jež je v prodlení s placením výživného, zákonné úroky z prodlení;
  • oprávnění spotřebitele, který uzavřel na období delší než jeden rok smlouvu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, dopravou nebo jinými službami, tuto smlouvu za zákonem stanovených podmínek vypovědět bez výpovědní doby, bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce;
  • zrušení zákazu započtení proti pohledávce mzdy.

Za předpokladu, že výše uvedené změny zdárně projdou celým zákonodárným procesem, nabydou účinnosti dnem 1. 7. 2017.

Vojtěch Strnka, advokátní praktikant