Návrh novely zákona o Policii ČR

Na konci roku 2016 vláda schválila novelu zákona o Policii České republiky, která má upravit odběr vzorků DNA a jejich uchovávání. V této novele jsou obsaženy podmínky, za kterých bude Policie České republiky a Generální inspekce bezpečnostních sborů odebírat biologické vzorky, u kterých bude možné provést analýzu deoxyribonukleové kyseliny, jež umožní kriminalistickou identifikaci osoby.

Mimo nakládání se vzorky DNA obsahuje novela zákona také možnost odběru vzorku DNA osobám mladším 15 let, jež se dopustily činu jinak trestného, a v souvislosti s tímto činem jinak trestným jim byla uložena ochranná výchova. Možnost uchování vzorků DNA osob mladších 15 let umožní Policii České republiky zjistit recidivu v trestné činnosti těchto pachatelů.

Možnost odběru biologických vzorků, které umožňují získání informací o genetickém vybavení, bude u osob, které jsou obviněné nebo odsouzené za spáchání vybraného trestného činu nebo kterým bylo uloženo ochranné léčení, ochranná výchova nebo zabezpečovací detence v souvislosti se spácháním vybraného trestného činu nebo byly nalezeny, bylo po nich vyhlášeno pátrání a jejichž svéprávnost je omezena.

Vybranými trestnými činy, které umožní odběr biologických vzorků, pro možnou budoucí identifikaci budou úmyslné trestné činy, pro které je stanovena v trestním zákoníku horní hranice trestní sazby minimálně dva roky nebo úmyslné trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě obsažené v prvním dílu, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné činy proti majetku, trestné činy obecně nebezpečné nebo trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných dílu pátého zvláštní části trestního zákoníku.

Novela zákona také obsahuje možnost snímat daktyloskopické otisky, zjišťovat tělesné znaky, měřit tělo, pořídit obrazové zvukové a obdobné záznamy u osob, které byly obviněny nebo odsouzeny za spáchání úmyslného trestného činu nebo kterým bylo uloženo ochranné léčení, ochranná výchova nebo zabezpečovací detence nebo byly nalezeny, bylo po nich vyhlášeno pátrání a jejichž svéprávnost je omezena.

Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka