Ještě jednou k novele zákona o soudních poplatcích

Jak už autor uváděl ve svém dřívějším příspěvku, s účinností od 30.9.2017 vstoupila v platnost novela č. 296/2017 Sb., která se dotkla mj. zákona o soudních poplatcích.

Minulý příspěvek se dotýkal  novelizovaného ustanovení § 9 zákona o soudních poplatcích, kdy lhůta k úhradě soudního poplatku je stanovena soudem alespoň v délce 15 dní a po jejím marném uplynutí soud řízení zastaví a po marném uplynutí lhůty se k zaplacení soudního poplatku nepřihlíží.

Autor považuje za důležité upozornit také na další z důležitých bodů novely. Výše zmiňovaná novela zákona o soudních poplatcích se dotkla také přílohy Sazebník poplatků, a to konkrétně položky 8, za kterou byla nově vložena položka 8a. Vložením položky 8a došlo oproti předchozímu období k významné změně, a sice zpoplatnění návrhu na zahájení řízení o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím, rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření nebo nesprávným úředním postupem. Výše soudního poplatku činí 2.000,- Kč.

Mgr. Daniel Gajdošík