Jednání v řízení o přestupku

V případě spáchání přestupku, je řízení o přestupku upraveno v § 74 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, že o přestupku koná správní orgán v prvním stupni ústní jednání. Obviněný z přestupku má právo být účasten na tomto ústním jednání. V případě, že se nemůže na ústní jednání dostavit, musí svou neúčast náležitě omluvit, pokud nesouhlasí s projednáním bez jeho přítomnosti. Pokud by byla omluvou nemožnost dostavění se obviněného z důvodu hospitalizace v nemocnici, je nyní možné konat toto ústní jednání v nemocnici, kde se obviněný nachází.

Takto rozhodl Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 9 As 226/2015, kde také stanovil podmínky, za kterých je možné realizovat ústní jednání v nemocnici, kde se nachází obviněný. Zdravotní stav obviněného musí umožňovat konání ústního jednání, dále musí být obviněný seznámen s tím, že se bude jednání konat v nemocnici (datum a čas konání jednání), musí mít dostatečný prostor pro možnou přípravu své obhajoby a neposledně, aby si mohl případně zvolit svého zástupce.

Autorka tento přístup hodnotí kladně, je zde totiž umožněno rychlejší projednání přestupku, aniž by byla krácena práva obviněného. Pokud je technicky možné realizovat jednání v nemocnici a zdravotní stav obviněného toto umožňuje, není třeba lpět na projednání přestupku v prostorách úřadu.

 Mgr. Ing. Petra Kučerová, advokátní koncipientka