Gradace příčinné souvislosti u trestného činu usmrcení z nedbalosti dle § 143 odst. 1,2 trestního zákoníku v rozhodnutí velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu

Velký senát trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR vydal dne 17. 2. 2016 usnesení, a to v rámci mu předloženého spisu sp. zn. 15 Tdo 944/2015, vedoucí ke sjednocení dosavadní nejednotné rozhodovací činnosti soudu při posuzování otázky naplnění kvalifikované skutkové podstaty přečinu dle § 143 odst. 1,2, trestního zákoníku, tj. usmrcení z nedbalosti, v případě, kdy mělo dojít k porušení důležité povinnosti uložené dle zákona, ale byla zjištěna podstatná míra spoluzavinění poškozeného na tomto následku. Vzhledem ke skutečnosti, že dva senáty Nejvyššího soudu dospěly k rozdílným závěrům ohledně možnosti zohlednit či nezohlednit zavinění poškozeného při právním posouzení jednání obžalovaného, byla tato otázka předložena k posouzení velkému senátu. Tato právní věta je však použitelná pro všechny případy gradace příčinné souvislosti, tedy nejen při spoluzavinění poškozeného na svém usmrcení, ale obecně pro všechny případy, kdy následek měl více příčin vzniku.

Tento velký senát připomněl význam zásady gradace příčinné souvislosti a rozhodl o zveřejnění právní věty následujícího znění: K naplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty trestného činu usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 2 tr. zákoníku je nezbytné, aby porušení konkrétní povinnosti považované za důležitou bylo v souladu s principem gradace příčinné souvislosti zásadní příčinou vzniku následku (účinku). Jestliže při vzniku následku spolupůsobilo více příčin (např. jednání pachatele a poškozeného), je třeba z hlediska povahy znaku „porušení důležité povinnosti“ vždy zkoumat konkrétní okolnosti skutku (srov. č. 36/1984 Sb. rozh. tr.) a zvlášť hodnotit význam a důležitost každé příčiny pro vznik následku. Je-li rozhodující příčinou způsobeného následku v podobě usmrcení poškozeného např. jeho významné spoluzavinění při dopravní nehodě, nelze zpravidla dovodit, že pachatel spáchal trestný čin usmrcení z nedbalosti tím, že porušil důležitou povinnost, která mu byla uložena zákonem.

Mgr. Bc. Kamila Klvačová, advokát