Forma plné moci při založení obchodní společnosti z pohledu připravované novely občanského zákona

Minulé úterý, tj. dne 3. 11. 2015, předložila vláda poslanecké sněmovně novelu zákona č. 89/2012 Sb. reagující mimo jiné i na nedávnou judikaturu Nejvyššího soudu v oblasti korporátního práva. Přijetím soukromoprávní rekodifikace došlo v praxi k nejasnostem týkajících se formy plné moci potřebné pro založení obchodní společnosti.  Za dosavadní právní úpravy není totiž zcela jasné, zda plná moc pro založení obchodní korporace musí mít formu notářského zápisu s odkazem na § 441 odst. 2 NOZ, který stanoví, že „Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc.“, přičemž zakladatelské jednání obchodní korporace je právním jednáním dle § 8 obligatorně učiněným formou notářského zápisu, nebo postačí zplnomocnění s úředně ověřenými podpisy jak implicitně uvádí § 6 odst. 1 ZOK když říká, že „Právní jednání týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.“  Jinými slovy, navrhovaná novela reaguje na otázku, zda je možné zmocnění pro založení obchodní korporace podřadit pod rozsah ustanovení § 6 odst. 1 ZOK nebo § 441 odst. 2 NOZ.

Nejvyšší soud se ve svém usnesení ze dne27. listopadu 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 dobral závěru, že plná moc k založení obchodní korporace je právním jednánímtýkajícím se založení obchodní korporace ve smyslu § 6 odst. 1 ZOK, tudíž postačí, dostojí-lise formě normované v § 6 odst. 1 ZOK. I když je ratio decidendi  tohoto rozhodnutí z různých pozic právnické odbornosti častokrát kritizováno, závěry z něho vyvozené jsou obecně považovány za praktické a racionální. Zmíněný návrh novely nového občanského zákona tedy v souladu s tímto rozhodnutím doporučuje § 441 odst. 2 in fine obohatit o následující textaci: „Vyžaduje-li se pro právní jednání formaveřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.“  Dle důvodové zprávy k předmětné novele by tedy mělo dojít k nastolení právní jistotu do otázky formy plné moci pro právní jednání činěná ve formě veřejné listiny,zjednodušení právního styku a snížení nákladů při něm osobám vznikající.

Kdy a jestli vůbec návrh zákona nabyde v budoucnu účinnosti je prozatím nejasné. Znění návrhu zákona bylo k dnešnímu dni jako sněmovní tisk č. 642/0 rozeslán poslancům ke zhodnocení. Jelikož však v této věci jde o praktické doplnění nového občanského zákoníku bez jakéhokoliv politického podbarvení, dovolím si předpovědět jeho budoucí schválení.

Peter Fedor, advokátní praktikant