Definitivní řešení otázky formy souhlasu s převodem podílu ve společnosti s ručením omezeným

Občanskoprávní a obchodněprávní kolegium Nejvyššího soudu České republiky vydalo dne 13. 1. 2016 pod značkou Cpjn 204/2015 stanovisko k některým dosud nejednotně vykládaným právním otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku.V současné době již bylo stanovisko uveřejněno a je dostupné mimo jiné na www.nsoud.cz.

Mezi řešenými byla též otázka formy souhlasu valné hromady s převodem podílu společníka společnosti s ručením omezeným. Konkrétně, zda stačí zápis o valné hromadě, v jejímž průběhu byl souhlas udělen, vyhotovit v prosté písemné formě, nebo zda musí mít formu notářského zápisu.

Tato otázka se v praxi od 1. 1. 2014, kdy vešel v účinnost zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, opakovaně ukazovala jako problematická. Dřívější zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který byl zmiňovaným zákonem o obchodních korporacích nahrazen, jednoznačně a výslovně stanovoval, že tento konkrétní typ rozhodnutí sice sám o sobě nemění společenskou smlouvu, přesto se pro zápis o něm vyžaduje forma notářského zápisu.

Zákon o obchodních korporacích již ale nepracuje v takové míře s konkrétními pravidly pro konkrétní typy rozhodnutí valné hromady. Stanovuje pouze obecná pravidla, podle kterých je zapotřebí vyhotovit notářský zápis o těch rozhodnutích valné hromady, kterými je přímo měněna společenská smlouva nebo jejichž přímým důsledkem změna společenské smlouvy je. Tento výčet není úplný, zákon pamatuje ještě na některé další kategorie, ty ale nejsou vzhledem k tématu tohoto článku relevantní. V každém případě, speciální ustanovení o tom, že pro souhlas s rozdělením podílu se forma notářského zápisu vyžaduje, již v zákoně o obchodních korporacích nenajdeme.

Odpověď na otázku (ne)zbytnosti vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, jímž se uděluje souhlas k převodu podílu, tak spočívá v posouzení, zda se jedná o rozhodnutí, jímž se mění společenská smlouva nebo jehož důsledkem změna společenské smlouvy je. Dle autora tohoto článku tomu tak v žádném případě ani s příchodem zákona o obchodních korporacích není. V tomto se nic nezměnilo a tím, že již chybí speciální povinnost přesto dané rozhodnutí osvědčovat notářským zápisem, není již notářský zápis zkrátka zapotřebí. Souhlas s převodem podílu je totiž pouze podmínkou pro jeho realizaci. Teprve s realizací převodu, pro kterou však již zákon výslovně požaduje pouze písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, dochází automaticky ke změně společenské smlouvy. Tudíž neexistuje žádný relevantní právní důvod se domnívat, že rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu s převodem podílu je zapotřebí zanášet do notářského zápisu. Nutno dodat, že tento názor lze mezi advokátky a akademiky považovat za většinový.

Nicméně, praxe ukázala, že krajské soudy, které rozhodují o návrzích na zápis změny v osobách společníků do obchodního rejstříku na základě odsouhlaseného převodu podílu, si danou právní otázku často vykládaly jinak. V mnoha případechsoudy i nadále vyžadovaly doložení notářského zápisu a nepostačoval jim prostý písemný zápis z valné hromady zachycující rozhodnutí o souhlasu s převodem podílu bez ohledu na to, že se příslušná pravidla s příchodem nového zákona výrazně změnila. V jiných případech na změnu právní úpravy naopak soudy skutečně reagovaly a přestaly notářské zápisy vyžadovat. Protože se ale právní názory různých soudů, ba dokonce i jednotlivých kanceláří týchž soudů, mnohdy lišily, vydal Nejvyšší soud předmětné stanovisko Cpjn 204/2015. V části III. stanoviska dospěloobčanskoprávní a obchodněprávní kolegium Nejvyššího soudu k naprosto jednoznačnému závěru, že rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem podílu skutečně nemá samo o sobě za následek změnu společenské smlouvy, pročež pro něj zákon nevyžaduje formu notářského zápisu, tudíž notářský zápis rejstříkové soudy nesmějí vyžadovat a musí jim stačit prostý písemný zápis z  valné hromady.

Tím byla daná problematika spolehlivě vyřešena, přičemž nelze předpokládat, že by v dohledné době došlo ke změně zákona, která by nutnost notářského zápisu pro dané případy znovu zavedla.

 V Brně, dne 19. 2. 2016

Mgr. Filip Kyjovský, advokátní koncipient